Потърсете в сайта

Заверка на регистъра за настанени туристи в местата за настаняване

Дата на публикуване: 26.08.2020 14:49
Регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Срок за издаване: 1 ден
Такса: без такса

  1. Заверка на регистъра за настанени туристи в местата за настаняване - Текуща страница
  2. Такса за ползване на търговска площ прилежаща към заведения за хранене и развлечение
  3. Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени
  4. Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/
  5. Такса за ползване на тротоари
  6. Издаване на други непосочени удостоверения
  7. Регистрация на търговски обекти
  8. Pегистриране на работно време на търговски обекти с полунощен и денонощен режим на работа
  9. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат)
  10. Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект - дубликат