Потърсете в сайта

Конкурси


02.12.2021
Обявяване на длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

22.11.2021
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Община Карлово обявява конкурс за възлагане на управлението на следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) в Община Карлово.   I Условия за участие...

05.11.2021
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

03.11.2021
 Със заповед № ОХ-980/29.10.2021г. на министъра на отбраната наРепублика България са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности заприемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висшиучилища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:1.1. Във в.ф. 28610 – София, 15 бр. съгласно Приложение № 1;1.2. В гарнизон Стара Загора, 30 бр. съгласно Приложение № 2;1.3. В гарнизон Ямбол, 26 бр. съгласно Приложение...

29.10.2021
Обява за провеждане на конкурс за войниш ки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завърш или граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

29.10.2021
Обява за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 54300 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина