Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Местни данъци и такси

Местни данъци и такси
18.09.2020
Местни данъци и такси   За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697   Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. “Парчевич” № 8а. Администрацията на Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Карлово и се публикуват в Интернет.Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в...

Електронна справка за задълженията и плащанията по ЗМДТ
02.08.2013
  Електронната справка в сайта на Община Карлово вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица за задължения по ЗМДТ. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава безплатно в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово. ПИН се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица. Информацията се на намира в раздел “Местни данъци и такси”, подменю “Проверка на задълженията”.   >>>ВХОД

Банкови сметки Община Карлово - местни данъци
14.03.2012
Банкови сметки ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365 АДРЕС:ГР.КАРЛОВО,УЛ.”ПЕТКО СЪБЕВ”№1 ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” БАНКОВА СМЕТКА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81 FINV 9150 8416 0253 82 BIC   - FINVBGSF Вид плащане                                                           к о д Патентен данък                                                        44 14 00 Данък върху недвижимите имоти                       44 21 00 Данък върху наследствата                                   44 22 00 Данък върху превозните средства                     44 23 00 Такса за битови отпадъци                                     44 24 00 Данък при придобиване на имущества              44 25 00 по дарение и по възмезден начин Туристически данък                                               44 28 00 Други данъци                                                          44 34 00 Глоби, санкции, неустойки,                                  44 65 00 обезщетения и начети Такси за административни услуги                       44 80 07 Забележка: 1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за...

8:15-12:15/ 13:00-17:00