Потърсете в сайта

Достъп до информация

Дата на публикуване: 19.06.2018 17:45
Какво е обществена информация


Всяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация -Карлово. 
Обществената информация има две разновидности – тя бива официална и служебна. 
Съдържанието на категорията официална обществена информация, очертано с разпоредбата на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, включва информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. 
Служебна е онази информация, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации /чл. 11 от ЗДОИ/. Дейността и функциите на Общинска администрация – Карлово са уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В тази връзка обществена информация, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с дейността и функциите на Общинската администрация - Карлово.

Как се подава заявление:


  1. По пощата на адрес: гр. Карлово, ул. Петко Събев №1
  2. Лично или чрез пълномощник след представяне на валидно пълномощно  в установеното за Общинска администрация – Карлово работно време от 8.15 ч. до 12.15 ч. и от 13.00 ч. до 18.00 ч. в Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/.  
  3. По електронен път - на електронен адрес на Община Карлово: obshtina@karlovo.bg
  4. Платформа за достъп до обществена информация

  1. Приложение 1: Заявление за достъп до обществена информация
  2. Приложение 2: Протокол за приемане на устно Заявление за достъп до обществена информация


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КАРЛОВО


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Карлово за сферата на дейност на Община Карлово


Наименование Брой тегления
Приложение 2: Протокол за приемане на устно Заявление за достъп до обществена информация 71 Изтегли документ с име "Приложение 2: Протокол за приемане на устно Заявление за достъп до обществена информация"
Приложение 1: Заявление за достъп до обществена информация 93 Изтегли документ с име "Приложение 1: Заявление за достъп до обществена информация"
Вътрешни правила за ДОИ 79 Изтегли документ с име "Вътрешни правила за ДОИ"