Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Земеделие

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г.
12.08.2020
График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г.

График за извършване на ГТП по населини места за месец Септември 2020 г., от инспекторите ва ГД "Аграрно развитие"
05.08.2020
График за извършване на ГТП по населини места за месец Септември 2020 г., от инспекторите ва ГД "Аграрно развитие"

Изготвени предварителните регистри на имотите – ниви и трайни насаждения за землищата на община Карлово и община Сопот за стопанската 2020-2021 година.
05.08.2020

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване по землища.
21.05.2020
Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване по землища. Богдан Васил Левски Ведраре Дъбене Домлян Калофер Карлово Каравелово Климент Клисура Куртово Певците Розино Христо Даново

Грфик за извършване на ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделка техника по населени места за месец Юни 2020 година
08.05.2020

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за землище на гр. Клисура
30.04.2020
 ОДОБРЯВАМ:   /п/ Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО     О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О   П Р О Т О К О Л На основание чл. 37и, ал.6 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/               Днес, 27.04.2020год. се събра комисия, назначена със заповед  № РД-179/25.03.2020 год. на  Кмета на Община Карлово в състав:  Председател:  Милена Тодорова Ковачева - Началник отдел ЕУО и ПР; Членове: 1. Ивелина Димовска –Началник сектор ПО ; Людмила Гюрова- Началник отдел ОСЗ и Г ; Невена Ташева – Главен експерт отдел ОСЗ и Г;  Генка Тодорова - Кмет на гр.Клисура. Резервни членове:  Даниела Трифонова– старши юрисконсулт Христина Грошева – главен...

8:15-12:15/ 13:00-17:00