Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Земеделие

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване по землища.
21.05.2020
Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване по землища. Богдан Васил Левски Ведраре Дъбене Домлян Калофер Карлово Каравелово Климент Клисура Куртово Певците Розино Христо Даново

Грфик за извършване на ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделка техника по населени места за месец Юни 2020 година
08.05.2020

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за землище на гр. Клисура
30.04.2020
 ОДОБРЯВАМ:   /п/ Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО     О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О   П Р О Т О К О Л На основание чл. 37и, ал.6 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/               Днес, 27.04.2020год. се събра комисия, назначена със заповед  № РД-179/25.03.2020 год. на  Кмета на Община Карлово в състав:  Председател:  Милена Тодорова Ковачева - Началник отдел ЕУО и ПР; Членове: 1. Ивелина Димовска –Началник сектор ПО ; Людмила Гюрова- Началник отдел ОСЗ и Г ; Невена Ташева – Главен експерт отдел ОСЗ и Г;  Генка Тодорова - Кмет на гр.Клисура. Резервни членове:  Даниела Трифонова– старши юрисконсулт Христина Грошева – главен...

Списък на свободни имоти с начин на трайно ползване - пасище, мера и ливада от общински поземлен фонд за индивидуално ползване
06.03.2020
СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩЕ, МЕРА И ЛИВАДА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ   № Имот  с Идентификатор местност Площ в, кв.м. категория Начин на трайно ползване землище 1. 40703.3.1 Лагера 8872 девета пасище с.Куртово 2. 40703.15.81 Камъните 5935 десета пасище с.Куртово 3. 40703.40.3 Воденицата 85277 четвърта пасище с.Куртово 4. 40703.36.4 Ливадите 4533 четвърта ливада с.Куртово 5. 40703.36.49 Ливадите 1029 четвърта ливада с.Куртово 6. 40703.37.16 До селото 1000 четвърта ливада с.Куртово 7. 40703.22.135 Сован тепе 21931 осма пасище с.Куртово 8. 32777.96.990 Голямата могила 392.044 десета пасище, мера гр.Клисура 9. 32777.291.975 Острица 7692 осма ливада гр.Клисура 10. 37277.112.69 Равни дял 16312 осма ливада гр.Клисура 11. 37277.116.21 Равни дял 15963 осма ливада гр.Клисура 12. 37277.193.8 Равни дял 16450 осма ливада гр.Клисура 13. 37277.193.11 Равни дял 6927 осма ливада гр.Клисура 14. 37277.196.10 Равни дял 5189 осма ливада гр.Клисура 15. 37277.196.17 Равни дял 5400 осма ливада гр.Клисура 16. 37277.428.15 Степаница 6373 десета ливада гр.Клисура 17. 37277.557.1 Корията 8350 осма ливада гр.Клисура 18. 37277.592.19 Корията 5169 осма ливада гр.Клисура 19. 37277.746.14 Ченишки дол 5235 осма ливада гр.Клисура 20. 37277.585.11 Поленето 5139 десета ливада гр.Клисура 21. 37277.220.13 Динков дол 16123 осма ливада гр.Клисура 22. 37277.220.14 Динков дол 41134 осма ливада гр.Клисура 23. 37277.200.3 Векиловото кладенче 17427 осма ливада гр.Клисура 24. 37277.200.5 Калищата 8911 осма ливада гр.Клисура 25. 37277.200.8 Калищата 6552 осма ливада гр.Клисура 26. 37277.200.10 Калищата 10560 осма ливада гр.Клисура 27. 37277.200.56 Калищата 7110 осма ливада гр.Клисура 28. 35496.166.38 Демиралан 5736 шеста ливада гр.Калофер 29. 35496.63.42 Заногата 12565 осма ливада гр.Калофер 30. 35496.63.43 Заногата 11551 осма ливада гр.Калофер 31. 35496.39.28 Параджишка поляна 5231 осма ливада гр.Калофер 32. 35496.59.23 Аламанското 15086 шеста ливада гр.Калофер 33. 35496.46.86 Ломът 15033 осма ливада гр.Калофер 34. 35496.60.2 Сербез гьол 5874 девета ливада гр.Калофер 35. 35496.61.5 Старчовец 6631 осма ливада гр.Калофер 36. 10207.56.67 Гарващница 1000 осма ливада с.Васил Левски 37. 10207.56.74 Гарващница 2031 осма ливада с.Васил Левски 38. 10207.64.660 с.Васил Левски 7093 девета пасище с.Васил Левски 39. 10207.13.4 Беледже алан 6598 девета ливада с.Васил Левски 40. 10207.13.52 Беледже алан 2573  пета ливада с.Васил Левски 41. 69420.801.3 Столетово-Хр.Даново 101276 пета пасище с.Столетово 42. 69420.400.121 Горен бозалък 17937 пета пасище с.Столетово  

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г
11.12.2019
Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. Баня Бегунци Богдан Васил Левски Ведраре Войнягово Домлян Дъбене Горни Домлян Иганово Калофер Каравелово Климент Куртово Кърнаре Московец Мраченик Марино поле Певците Пролом Розино Слатина Соколица Столетово Христо Даново  

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година
08.11.2019
 График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година БаняВасил ЛевскиКалоферКлиментКлисураСтолетово  

8:15-12:15/ 13:00-17:00