Потърсете в сайта

МКБППМН - Карлово

Дата на публикуване: 12.03.2016 08:28

СЪСТАВ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ– КАPЛОВО 

 

Председател:
Антон Минев     - Зам. – кмет на Община Карлово

Зам. – председател:
Катя Мачева – Зам.– председател, Началник отдел СМДСЗ

Нели Минчева- Секретар на МКБППМН, гл. експерт в отдел СМДСЗ

 

Членове:

Ивелина Димовска – юрист,  Началник сектор,  „Правно и нормативно обслужване”

Радостина Баталова – юрист,

Даниела Трифонова – юрист,

Милена Гаджева – юрист

Дени Юнаков – инспектор ДПС при РУ МВР – Карлово

Надежда Сеизова – Директор на ДСП – Карлово,

Екатерина Маринова – главен експерт в отдел СМДСЗ,

Таньо Топалски – Директор на ПГ „Бр. Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово

Марина Богойска – логопед,

Яна Тодорова – младежки медиатор.


КОНТАКТИ:
Секретар на МКБППМН – Нели Минчева
Гр. Карлово, пл.”20 – ти юли” № 10, ет.1, ст. 106
тел. 0894 471748,
 e mail: mkbppmnkarlovo@abv.bg,
face book: Mincheva MK Karlovo

ПPОГPАМА ОТ ТЕМИ, БЕСЕДИ, ЛЕКЦИИ, ДИСКУСИИ

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става  ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците.

 

Заявка от училище:

 

ПPИОPИТЕТ И ЗАДАЧИ:
      Основен приоритет в работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за противодействието на асоциалните прояви сред малолетните и непълнолетните е превенцията.
Основната задача в работата на МК е  координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към  възпитанието на младите хора.

     Комисията:
1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
2. Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
3. Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
4. Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
5. Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
6. Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
7. Контролира намиращата се на територията на Общината Детска педагогическа стая
8. Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН гр. Карлово са:

I.ПРЕВАНТИВНА
• Организиране на превантивни дейности в училище  и извън него.
• Дейности свързани с превенция  на определени  асоциални прояви.
• Организирането на дейности в училище и извън него е в резултат на убеждението ни, че  свободното време на децата и юношите трябва да бъде наситено с приятни за тях занимания. Така се ограничава възможността да попаднат в рискова за тях среда и да станат обект на негативно влияние от страна на пласьори на наркотици, скинарски групи, сводници и т.н. Тази дейност се осъществява, както на общинско така и на училищно ниво, като се организират различни мероприятия, състезания за подрастващите.
• Особено важно е реализирането на дейности, насочени към ограничаване на определени асоциални прояви /хулиганство, противообществени прояви, престъпления, агресия, наркомании/.

ІІ. КОРЕКЦИОНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА
МКБППМН развива в две посоки:
1.Налагане на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН
2.Определяне на обществен възпитател по чл.41 от ЗБППМН

• Към местната комисията са назначавани на граждански договор общо1 5 /петнадесет / обществени възпитатели. Обществените възпитатели съдействат на родителите и учителите при възпитанието на децата, също така и работят по превенцията сред подрастващите в общината.
• Определените обществени възпитатели по чл.41 от ЗБППМН координират дейността си с МК. При обсъждането на случаите Обществените възпитатели разширяват обсега си като работят в група и с други специалисти.
• През периода на работата им не се наблюдава повторяемост на извършване на противообществените прояви и престъпления от страна на децата с които работят.

ІІІ.  ПРОУЧВАТЕЛНА
• Тя се осъществява  благодарение на доброто взаимодействие между институциите работещи с деца в общината
• Ежемесечно се провеждат акции за социална работа на улицата от представители на ОЗД, РУП на МВР гр.Карлово и МКППМН, като се правят обходи за издирване на просещи, скитащи, безнадзорни, проституиращи, употребяващи наркотици, лепило, малтретирани деца.

ПОМОЩНИ ОPГАНИ КЪМ КОМИСИЯТА

Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Карлово функционират два помощни органа:

·         Обществени възпитатели: 16
·         Консултативен кабинет към МКБППМН – в него мултидисциплинарен екип от висококвалифицирани специалисти предоставя безплатни консултации на: деца; родители и педагози, по споделени от тях проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на децата.

Заявка за консултативен кабинет:

НИЕ ПPЕДЛАГАМЕ ПОДКPЕПА НА:

 • Деца с трудности в общуването с връстници и адаптацията в училище
  • Деца с поведенчески проблеми
  • Деца от рискова семейна среда /бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда/
  • Деца от специализирани институции
  • Деца в противоречие със закона
  • Родители, чието общуване с детето е затруднено
  • Родители, които срещат трудности при справяне с проблемното поведение на детето си
  • Родители, които се тревожат, че децата им имат проблем или не се чувстват добре, но не могат ясно да определят ситуацията или причините
  • Деца и родители, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот

ОБЛАСТИ НА PАБОТА

 • Консултиране и информиране
     – Социално
     – Психологическо
     – Правно
     – Педагогическо
  • Развитие на социална компетентност
     – Умения за родителстване
     – Умения за решаване на проблеми
     – Умения за общуване
     – Умения за решаване на конфликти
  • Изнесени дейности в училищата
     – Тематични тренинги
     – Семинари
     – Групова работа
     – Изследвания и анкети