Потърсете в сайта

Търгове


17.12.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 615/30.09.2021 г.; № 678/25.11.2021 г.; № 679/25.11.2021 г.; № 682/25.11.2021 г.; № 683/25.11.2021 г.; № 684/25.11.2021 г.; № 685/25.11.2021 г.; № 686/25.11.2021 г.; № 687/25.11.2021 г.; № 680/25.11.2021 г.; № 681/25.11.2021 г.; № 673/25.11.2021 г.; 674/25.11.2021 г.;...

26.11.2021
    ОБЩИНА КАРЛОВО  ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 607/30.09.2021 г.; № 608/30.09.2021 г.; № 611/30.09.2021 г.; № 646/28.10.2021 г.; № 647/28.10.2021 г.; № 648/28.10.2021 г. и № 649/28.10.2021 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Павилион за закуски с площ 12.70 кв....

27.10.2021
Заповед за отменени точки от търг Заповед за премахване на имот от търгОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 37, ал. 1  от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 609/30.09.2021 г., № 607/30.09.2021 г., № 608/30.09.2021 г., № 611/30.09.2021 г., № 612/30.09.2021 г., № 613/30.09.2021 г, № 614/30.09.2021 г, № 615/30.09.2021 г., № 616/30.09.2021 г., № 617/30.09.2021...

13.09.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО      ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 554/29.07.2021 г., № 563/29.07.2021 г., № 562/29.07.2021 г., № 561/29.07.2021 г., № 560/29.07.2021 г., № 559/29.07.2021 г, № 558/29.07.2021 г, № 557/29.07.2021 г., № 556/29.07.2021 г. и № 555/29.07.2021 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Стоматологичен кабинет №...

16.08.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА:   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 486/27.05.2021 г., № 487/27.05.2021 г., № 511/24.06.2021 г., № 512/24.06.2021 г. и № 513/24.06.2021 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Поземлен имот с идентификатор 36498.331.45 с площ 5 386 кв. м.,...

16.06.2021
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 81, ал. 1, ал. 2 и чл. 82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 489 и 490, взети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.05.2021 год.   О...