Потърсете в сайта

Търгове


13.09.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО      ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 554/29.07.2021 г., № 563/29.07.2021 г., № 562/29.07.2021 г., № 561/29.07.2021 г., № 560/29.07.2021 г., № 559/29.07.2021 г, № 558/29.07.2021 г, № 557/29.07.2021 г., № 556/29.07.2021 г. и № 555/29.07.2021 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Стоматологичен кабинет №...

16.08.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА:   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 486/27.05.2021 г., № 487/27.05.2021 г., № 511/24.06.2021 г., № 512/24.06.2021 г. и № 513/24.06.2021 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Поземлен имот с идентификатор 36498.331.45 с площ 5 386 кв. м.,...

16.06.2021
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 81, ал. 1, ал. 2 и чл. 82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 489 и 490, взети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.05.2021 год.   О...

14.06.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА:     На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 470/29.04.2021 г., № 439/25.03.2021 г., № 440/25.03.2021 г., № 441/25.03.2021 г., № 442/25.03.2021 г., № 443/25.03.2021 г., № 444 /25.03.2021 г., № 471/29.04.2021 г. и № 469/29.04.2021 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с...

19.04.2021
БЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1, от Закона за общинска собственост (ЗОС) и взети Решения от Общински съвет Карлово с № 437/25.03.2021 г., № 438/25.03.2021 г., № 415/25.02.2021 г. и № 416/25.02.2021 г.     ОБЯВЯВАМ:   Oтдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване: Помещение № 6 и помещение № 7, с обща площ 35.20 кв. м.,...

19.04.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 422/25.02.2021 г., № 421/25.02.2021 г., № 420/25.02.2021 г., № 419/25.02.2021 г., № 418/25.02.2021 г., № 417/25.02.2021 г., № 446 /25.03.2021 г., № 445 /25.03.2021 г., № 449 /25.03.2021 г., № 447/25.03.2021 г. и № 448/25.03.2021 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с...