Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове

Обява за търг месец юли
16.06.2020
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 173/28.05.2020 г.; № 168/28.05.2020 г.; № 169/28.05.2020 г.; № 170/28.05.2020 г.; № 171/28.05.2020 г.; № 180/28.05.2020 г.; № 179/28.05.2020 г.; № 174/28.05.2020 г.; № 172/28.05.2020 г. и № 167/28.05.2020 г.   О Б Я В Я В А М:   І.Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Лекарски кабинет № 6, ведно с ½ идеална част...

Заповед РД-339/08.06.2020 относно - Отмяна на заповед № РД-269/07.05.2020 г. и Обява, касаещи провеждане на търг за отдаване под наем и продажба на общинска собственост насрочени за 09.06.2020
08.06.2020
Заповед РД-339/08.06.2020 относно - Отмяна на заповед № РД-269/07.05.2020 г. и Обява, касаещи провеждане на търг за отдаване под наем и продажба на общинска собственост насрочени за 09.06.2020

Търгове юни
21.05.2020
О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О   О Б Я В А   На основание чл.35, ал.1, от Закона за общинска собственост (ЗОС) и взети Решения от Общински съвет Карлово с  № 150/30.04.2020 г. и № 151/30.04.2020 г.   О Б Я В Я В А М :   І. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на: Поземлен имот с идентификатор 36498.504.3808, с адрес: гр. Карлово, ул. „Ловен парк“, с площ 649 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ)  V -общ, с площ 649 кв.м., кв. 30А по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 14 260.00 лв. без...

Търгове юни
07.05.2020
 О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Решения на Общински съвет Карлово с номера: № 127/30.03.2020 г.; № 65/30.01.2020 г.; № 128/30.03.2020 г.; № 130/30.03.2020 г. и № 129/30.03.2020 г.   О Б Я В Я В А М : І.Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1714.1.53, с адрес: гр. Карлово, бул. “Освобождение“ № 26, ет. 1, с полезна площ 15 кв.м., за срок от...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: имот УПИ I-рибарници в кв.45А
25.03.2020
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение №100, взето с протокол №9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 год.   О Б Я В Я В А:   І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот УПИ I-рибарници в кв.45А, с площ от 17,000 дка по плана на гр.Клисура, Община Карлово, по начин на трайно ползване рибарник при начална тръжна наемна цена – 680,00...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти със следните номера: № 40939.601.17, №40939.601.19, №40939.601.21
25.03.2020
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения с №№ 101; 102 и 103, взети с протокол №9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №40939.601.17, с площ от 0,587 дка, по План на новообразувани имоти за местност “ДИНЧОВА КРУША”, на землище с.Кърнаре, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставени орни земи,...

8:15-12:15/ 13:00-17:00