Потърсете в сайта

Търгове


02.03.2021
РД - 160/01.03.2021 относно отмяна на търг обявен със заповед 113/16.02.2021 г.

12.02.2021
ОБЩИНА   КАРЛОВОО Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 384/28.01.2021 г.; № 386/28.01.2021 г; № 388/28.01.2021 г.; № 389/28.01.2021 г.,  О Б Я В Я В А М:   І. Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за: Построяване на...

11.02.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО  ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решение на Общински съвет Карлово № 361/17.12.2020 г. ; № 360/17.12.2020 г.;  № 359/17.12.2020 г.; № 358/17.12.2020 г.; № 357/17.12.2020 г.; № 356/17.12.2020 г.; № 355/17.12.2020 г.;   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на: Поземлен имот с идентификатор 35496.63.75 с площ 7240 кв. м., начин на трайно...

10.02.2021
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81, ал. 1, ал. 2 и чл. 82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решение № 354, взето с протокол № 17 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 17.12.2020 год. О Б Я В...

10.12.2020
ОБЩИНА КАРЛОВООБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решение на Общински съвет Карлово № 301/29.10.2020 г.; № 279/29.10.2020 г.; № 277/29.10.2020 г.; № 276/29.10.2020 г.; № 302/29.10.2020 г.; № 303/29.10.2020 г.; № 304/29.10.2020 г.; № 305/29.10.2020 г.; № 306/29.10.2020 г.; № 307/29.10.2020 г.; № 308/29.10.2020 г.;...

23.10.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА   На основание Решение № 12005/28.09.2020 г. на Върховният административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 750/2020 г., чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решение на Общински съвет Карлово, № 1156/25.10.2018 г. ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Стоматологичен кабинет № 9, с площ 13.90 кв.м., находящ се в сграда – здравна...

Времето в Карлово