Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове

Търгове юни
21.05.2020
О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О   О Б Я В А   На основание чл.35, ал.1, от Закона за общинска собственост (ЗОС) и взети Решения от Общински съвет Карлово с  № 150/30.04.2020 г. и № 151/30.04.2020 г.   О Б Я В Я В А М :   І. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на: Поземлен имот с идентификатор 36498.504.3808, с адрес: гр. Карлово, ул. „Ловен парк“, с площ 649 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ)  V -общ, с площ 649 кв.м., кв. 30А по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 14 260.00 лв. без...

Търгове юни
07.05.2020
 О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Решения на Общински съвет Карлово с номера: № 127/30.03.2020 г.; № 65/30.01.2020 г.; № 128/30.03.2020 г.; № 130/30.03.2020 г. и № 129/30.03.2020 г.   О Б Я В Я В А М : І.Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1714.1.53, с адрес: гр. Карлово, бул. “Освобождение“ № 26, ет. 1, с полезна площ 15 кв.м., за срок от...

Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: имот УПИ I-рибарници в кв.45А
25.03.2020
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение №100, взето с протокол №9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 год.   О Б Я В Я В А:   І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот УПИ I-рибарници в кв.45А, с площ от 17,000 дка по плана на гр.Клисура, Община Карлово, по начин на трайно ползване рибарник при начална тръжна наемна цена – 680,00...

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти със следните номера: № 40939.601.17, №40939.601.19, №40939.601.21
25.03.2020
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения с №№ 101; 102 и 103, взети с протокол №9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №40939.601.17, с площ от 0,587 дка, по План на новообразувани имоти за местност “ДИНЧОВА КРУША”, на землище с.Кърнаре, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставени орни земи,...

Търгове април 2020 г.
04.03.2020
О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О   О Б Я В А   На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с  №65/30.01.2020 г. и №67/30.01.2020 г.   О Б Я В Я В А М:     І. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на: УПИ Х-АПК, кв. 30, с. Дъбене с площ 1300 кв.м. на стойност 6 950.00 лв. без ДДС и находящите се в него двуетажна сграда със застроена площ 302 кв.м. на стойност 43 100.00 лв. без ДДС и склад със застроена площ 22 кв.м. на стойност 700.00 лв. без...

Търгове февруари 2020 г.
13.01.2020
  О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с  Решения на Общински съвет Карлово с номера: № 53/19.12.2019 г.; № 54/19.12.2019 г.; 52/19.12.2019 г. и 55/19.12.2019 г.   ОБЯВЯВАМ :   І. І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за: Построяване на гараж №7, с площ 21 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 36498.501.681 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ І-жил. стр. и гаражи, кв. 23 по ЗРП на гр. Карлово. Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на гараж № 7–...

8:15-12:15/ 13:00-17:00