Потърсете в сайта

Банкови сметки

Дата на публикуване: 12.09.2018 12:04
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПРИХОДИ   
IBAN: BG81FINV91508416025382        
BIC FINVBGSF   
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6   
    
                          Списък на кодове за вид плащане   
    
Наименование  на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
БЮДЖЕТНА СМЕТКА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
IBAN: BG58FINV91503116025336
BIC FINVBGSF
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
IBAN: BG54FINV91503316025343
BIC FINVBGSF
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6
ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
IBAN: BG20FINV91503216026230
BIC FINVBGSF
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6