Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления

Проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот с идентификатор 36498.16.1123 в местност „Нови лозя“
15.09.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-2761 Гр. Карлово 07.08.2020 г.          На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот с идентификатор 36498.16.1123 в местност „Нови лозя“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово.       Предложеното в част ПР предвижда ПИ с ид. 36498.16.1123 да се създаде УПИ 16.1123-Жилищно строителство, автосалон и офиси в местност „Нови лозя“ по КККР на гр. Карлово, съгласно нанесените линии и надписи със син и червен...

Одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД
10.09.2020
           Община Карлово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 241 от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в землището на гр. Баня, община Карлово. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

Обществено обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2019 година
12.08.2020
П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2019 година         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2019 година. Каним жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане. Обсъждането ще се проведе на 20 август 2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в сградата на...

Разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод ø 90 до поземлен имот 68080.406.207 по КККР гр.Сопот
04.08.2020
          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Карлово обявява Заповед № ДС-12-9/10.07.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод  ø 90 до поземлен имот 68080.406.207 по КККР гр.Сопот, община Сопот, попадащ в землищата на гр.Карлово, община Карлово и гр.Сопот, община Сопот (в частта попадаща в землището на гр.Карлово, община Карлово).

Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот с идентификатор 36498.38.5 в местност „Сарачалия“
04.08.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 90-00-604 Гр. Карлово 03.08.2020 г. На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот с идентификатор 36498.38.5 в местност „Сарачалия“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Предложеното в част ПР предвижда за поземлен имот с идентификатор 36498.38.5 да се създаде УПИ 38.5- автосервиз и офиси в местност „Сарачалия“ по КККР на гр. Карлово, съгласно нанесените линии и надписи със син и червен цвят в графичната част на проекта. Предложението в част ПЗ предвижда за...

Протокол от 03.07.2020 г. от проведена комисия, в изпълнение на чл. 37и, ал. 10 от от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).
24.07.2020
Протокол от 03.07.2020 г. от проведена комисия, в изпълнение на чл. 37и, ал. 10 от от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). http://www.mzh.government.bg/ODZ-Plovdiv/bg/Home.aspx.

8:15-12:15/ 13:00-17:00