Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления

Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за УПИ XVIII- 1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид. 36498.503.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)) в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово.
19.05.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-1085 Гр. Карлово 31.03.2020 г.             На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за УПИ XVIII- 1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид. 36498.503.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)) в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово.          Предложеното в част ПР предвижда регулационните граници между УПИ XXVII-1557 (ПИ с ид. 36498.503.2068 по КККР), УПИ XIX-1553 (ПИ с ид. 36498.503.2069 по КККР) и  УПИ XVIII- 1554...

Одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) 052059 с идентификатор 32226.52.59 в местността „Под шосето“
13.05.2020
          Община Карлово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 147 от 30.04.2020 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) 052059 с идентификатор 32226.52.59 в местността „Под  шосето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иганово.  Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

Съобщение за разработени предварителена проект на общ устройствен план на община Карлово и доклад за екологична оценка
23.04.2020
Община КАРЛОВО, Област ПЛОВДИВС Ъ О Б Щ А В Ана заинтересованото население за разработени и консултирани ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на ОБЩИНА КАРЛОВО и Доклад за екологична оценка на плана,на които беше осигурен достъп за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Карлово всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 31.08.2018 г. до 01.10.2018 г., до които беше осигурен повторен достъп за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Карлово всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 21.11.2018 г. до 29.11.2018 г., ведно с всички становища, получени по...

Изготвено предложение за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ частично за УПИ I-за битов комбинат /ПИ с ид. 36498.504.1189 по КККР/ в кв.35
31.03.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-3801 Гр. Карлово 31.03.2020г.   На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвено предложение за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ частично за УПИ I-за битов комбинат /ПИ с ид. 36498.504.1189 по КККР/ в кв.35 и обособяване на алея –тупик по регулационния план на гр. Карлово.          Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.          АИ                                                                      ОТ ОБЩИНАТА

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482
25.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5032 гр. Карлово 20.01.2020г.                  На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-17/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в кв. 35 по регулационният план на гр. Карлово, кв. Сушица.             Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.                                                                                 ОТ ОБЩИНАТА    АИ

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ №016047 в м. „Табите“ /“Паниците“/
24.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО    ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5304 гр. Карлово 20.01.2020 г.            На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-15/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ №016047 в м. „Табите“ /“Паниците“/ по карта на възстановена собственост /КВС/ (съответстващ на ПИ с ид. 35496.16.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри) в землището на гр. Калофер.       Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез...

8:15-12:15/ 13:00-17:00