Потърсете в сайта

Обявления


15.09.2021
Протокол 3600/06.07.2021 г. на Районе съд - Пловдив.

23.08.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-3855 гр. Карлово 26.05.2021 г.     На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-391/ 25.05.2021 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.39.16 в м. „Пейчиновото“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)...

10.08.2021
П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2020 година   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2020 година. Каним жителите на общината, представителите...

30.07.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5978 Гр. Карлово 20.01.2021 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-2388 (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.503.2703 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)), УПИ XIV-2389 (ПИ...

30.07.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 93-00-84 гр. Карлово 08.07.2021 г.     На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-524/ 06.07.2021 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-обществено и жилищно строителство и гаражи (поземлен имот (ПИ) с идентификатор...

29.07.2021
Одобрен ПУП за урегулиран поземлен имот XII-501.715