Потърсете в сайта

Обявления


09.08.2022
П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2021 година   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2021 година. Каним жителите на общината, представителите на...

19.07.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6717 гр. Карлово 18.07.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-413/ 05.05.2022 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-103001-складова база-складове за пакетирани промишлени и хранителни стоки (ПИ с идентификатор 62949.103.1...

14.07.2022
Откриване на  процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане за мандат 2023-2027 г.  1. Кандидатите за заемане на длъжността – съдебен заседател към Районен съд Карлово следва да отговарят на следните изисквания: - да е на възраст от 21 до 68 години; - да има настоящ адрес в Община Карлово,; - да има завършено най-малко средно образование; - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; - да...

30.06.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1713 гр. Карлово 20.04.2022 г. На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-503.2703 (ПИ с идентификатор 36498.503.2703 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)) в кв. 123 по регулационния план на гр. Карлово. Проектът в част план...

30.06.2022
 ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6447 Гр. Карлово 30.06.2022 г.            На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.330.18 в м. Бозалъка по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на...

30.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1405 гр. Карлово 30.06.2022 г. На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.50.2 в м. Чакъла по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)) на гр. Карлово. Проектът в част ПР предвижда създаване на устройство...