Потърсете в сайта

Обявления


22.01.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-3261 гр. Карлово 08.01.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-09/ 07.01.2021 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ), частично за УПИ I-115, II-114 IV-112 в кв. 1, по устройствения план на с. Христо Даново, общ. Карлово, обл....

14.01.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-5328 Гр. Карлово 14.01.2021 г.             На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.16.46 в м. Нови лозя по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Проектът...

14.01.2021
Община Карлово  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект заподробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:  „Водопровод за минералнавода от находище „Баня, сондаж „Българска роза“ до ПИ 0720.151.5, местност „Келемето“, вземлището на гр. Баня, по плана на гр. Баня, общ. Карлово, област Пловдив“, в землището нагр. Баня, общ. Карлово. Новопроектираният водопровод за минерална вода попада натериторията...

06.01.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ   № 90-00-463 гр. Карлово 20.11.2020 г.                    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-735/ 20.11.2020 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) X-обществено обслужващи дейности (ПИ с идентификатор 36498.503.2007 по кадастралната карта и кадастралните...

09.12.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 90-00-604 гр. Карлово 08.12.2020 г.               На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-651/ 19.10.2020 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.38.5 в местност „Сарачалия“ по кадастралната...

03.11.2020
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) план за транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.328.15 в местност „Амечево“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на (КККР) град Карлово. ПУП - ПП предвижда транспортен достъп за ПИ с идентификатор 36498.328.15 да премине...

Времето в Карлово