Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления

Разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод ø 90 до поземлен имот 68080.406.207 по КККР гр.Сопот
04.08.2020
          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Карлово обявява Заповед № ДС-12-9/10.07.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод  ø 90 до поземлен имот 68080.406.207 по КККР гр.Сопот, община Сопот, попадащ в землищата на гр.Карлово, община Карлово и гр.Сопот, община Сопот (в частта попадаща в землището на гр.Карлово, община Карлово).

Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот с идентификатор 36498.38.5 в местност „Сарачалия“
04.08.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 90-00-604 Гр. Карлово 03.08.2020 г. На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот с идентификатор 36498.38.5 в местност „Сарачалия“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Предложеното в част ПР предвижда за поземлен имот с идентификатор 36498.38.5 да се създаде УПИ 38.5- автосервиз и офиси в местност „Сарачалия“ по КККР на гр. Карлово, съгласно нанесените линии и надписи със син и червен цвят в графичната част на проекта. Предложението в част ПЗ предвижда за...

Протокол от 03.07.2020 г. от проведена комисия, в изпълнение на чл. 37и, ал. 10 от от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).
24.07.2020
Протокол от 03.07.2020 г. от проведена комисия, в изпълнение на чл. 37и, ал. 10 от от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). http://www.mzh.government.bg/ODZ-Plovdiv/bg/Home.aspx.

Изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД
02.07.2020
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от опорната мрежа на „А1 България“ ЕАД в землището на гр. Баня, общ. Карлово“. С ПУП-ПП се предвижда трасето да се прекара през: следните имоти общинска собстеност: 02720.79.43 местност „Горния върбак“ , публична общинска собственост, дължина на трасето 4.52 м и 02720.76.215. и следните имоти държавна собстеност:02720.79.80 местност „Келемето“, държавна публична собственост, дължина на трасето 401.65 м.;02720.79.314 местност „Бряста“, държавна публична собственост, дължина на трасето 368.34 м.;02720.76.316 местност „Бряста“....

Одобрен подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-1557 (ПИ с ид. 36498.503.2068 по КККР), УПИ XIX-1553 (ПИ с ид. 36498.503.2069 по КККР) и  УПИ XVIII-1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид. 36498.503.8 по КККР) в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово.
22.06.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-1085 гр. Карлово 17.06.2020г.             На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-363/ 16.06.2020 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-1557 (ПИ с ид. 36498.503.2068 по КККР), УПИ XIX-1553 (ПИ с ид. 36498.503.2069 по КККР) и  УПИ XVIII-1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид. 36498.503.8 по КККР) в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово.       Съгласно чл....

Одобрен подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с ид. 36498.702.1974 в м. „Бадемлика“
02.06.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-7051 гр. Карлово 02.06.2020г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-133/04.03.2020 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с ид. 36498.702.1974 в м. „Бадемлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово. Съгласно чл. 215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово. ОТ ОБЩИНАТА АИ

8:15-12:15/ 13:00-17:00