Потърсете в сайта

Обявления


17.01.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6794 гр. Карлово 13.01.2022 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) от две самостоятелни съставни части в съответствие с чл. 150 от ЗУТ; В част Проект за...

12.01.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6420 Гр. Карлово 06.01.2022 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII- магазин (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.503.2655 по кадастралната карта и кадастралните регистри) и УПИ XIX-2383...

12.01.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО    ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-1428 гр. Карлово 10.12.2021 г.     На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-928/ 06.12.2021 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за урегулиран поземлен имот (УПИXIV-битови услуги (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.502.876 по кадастралната карта и кадастралните...

11.01.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-5639 гр. Карлово 11.01.2022 г. На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.701.1651 в м. Яса тепе по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово. Проектът в...


05.01.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-4434 гр. Карлово 21.12.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-969/ 17.12.2021 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.39.13 в м. „Пейчиновото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)...