Потърсете в сайта

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Карлово за сферата на дейност на Община Карлово

Дата на публикуване: 31.05.2019 11:35
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Карлово за сферата на дейност на Община Карлово
1 Описание на правомощията на Кмета на Община Карлово и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община http://www.karlovo.bg/currentNews-4080-newitem.html PDF
2 Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове http://www.karlovo.bg/section-109-1.html HTML, PDF, DOC,XLS
http://www.karlovo.bg/section-218-naredbi.html HTML, PDF, DOC,XLS
3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Карлово http://www.karlovo.bg/currentNews-4332-content.html PDF, DOC
4 Наименованието,  адреса,  адреса  на  електронната  поща, телефона  и  работното  време  на  звеното  в  съответната администрация, коетоотговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация; http://www.karlovo.bg/section-172-content.html  HTML, PDF 
5 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите http://www.karlovo.bg/currentNews-4080-newitem.html HTML
http://www.karlovo.bg/section-112-content.html
6 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласноЗакона за публичните финанси http://www.karlovo.bg/section-189-content.html  PDF, XLSX
7 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки http://www.karlovo.bg/section-190-news.html HTML, PDF, DOC,XLS
8 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно -доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта http://www.karlovo.bg/section-99-proekti_na_naredbi.html HTML, PDF, DOC,XLS
http://www.karlovo.bg/section-117-proekti_za_strategii.html HTML, PDF, DOC,XLS
9 Уведомления за откриване на производството по издаване на общ    административен    акт    по чл.    66    от Административнопроцесуалния     кодекс,     включително основните  съображения  за  издаването  на  акта  и  формите  и сроковете   на   участие   на   заинтересованите   лица   в производството http://www.karlovo.bg/section-186-content.html  HTML, PDF, DOC,XLS
10 Информация  за  упражняването  на  правото  на  достъп  до обществена  информация,  реда  и  условията  за  повторно използване на информация, таксите по чл. 41жи форматите, вкоито се поддържа информацията.  http://www.karlovo.bg/section-172-content.html HTML, PDF, DOC,XLS
11 Обявления за конкурси за държавни служители http://www.karlovo.bg/section-94-content.html  HTML, PDF, DOC,XLS
12 Подлежащата  на  публикуване  информация  по Закона  за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси http://www.karlovo.bg/section-216-deklaracii_ot_zpkonpi.html HTML, PDF, DOC,XLS
13 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и актовете по прилагането му
http://www.karlovo.bg/section-172-content.html  HTML, PDF, DOC,XLS
14 Друга информация, определена със закон http://www.karlovo.bg/home.html  HTML, PDF, DOC,XLS
15 Административни услуги http://www.karlovo.bg/currentNews-4213-content.html HTML, PDF, DOC,XLS
16 Учебни и детски заведения http://www.karlovo.bg/section-34-uchebni_zavedeniya.html  HTML, PDF, DOC,XLS
http://www.karlovo.bg/section-24-detski_gradini.html 
17 Регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки http://www.karlovo.bg/section-93-content.html  HTML, PDF, DOC,XLS