Потърсете в сайта

Задължителна информация относно предоставяните административни услуги:

Дата на публикуване: 16.04.2020 16:55
 Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужванеИнформация

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
Информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес:  karlovo.bg и в профила на община Карлово в Административния регистър.

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт:
Кмет на община е органът, който предоставя административни услуги;

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

- Център за административно обслужване (ЦАО)
Адрес: община Карлово, гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Петко Събев" № 1;
Е - адрес: www.karlovo.bg;
E-mail адрес: obshtina@karlovo.bg;
Тел.: 0335 54500

Работно време: от 08:15 до 17:00 часа без прекъсване.

- Отдел “Местни данъци и такси“

Адрес: община Карлово, гр. Карлово, п.к. 4300, ул.”Парчевич” №8А.;
Работно време: от 08:15 до 17:00 часа без прекъсване


- В кметствата  и кметските наместничества в община Карлово

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Редът за предоставяне на услугата е описан във Вътрещните правила за административно обслужване на община Карлово.

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  karlovo.bg и в профила на община Карлово в Административния регистър.

7.Начини на заявяване на услугата:
Искания/заявления, вкл. за административни услуги /жалби/сигнали/предложения до Община Карлово се подават:
- По пощата на адрес: 4300 Карлово, ул. Петко Събев №1 чрез лицензиран пощенски оператор;
- „На ръка” в Центъра за административно обслужване в ЦАО Карлово /партерен етаж/;
- Чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/;
- На електронни пощи:delo@karlovo.bg, obshtina@karlovo.bg
- Чрез Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни инстиуции и ведомства/;
-
Административни услуги могат да бъдат заявени на портала за електронни административни услуги: https://auslugi.com/public/home/karlovo/index 
 - Административни услуги могат да бъдат заявени чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги
- Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице, пред което е заявена услугата.

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
Община Карлово предоставя част от услугите си като електронни административни услуги на ниво 3 /съгл.дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електро на административна услуга без идентификация“;
- Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
- Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
- Портала за електронни административни услуги: https://auslugi.com/public/home/karlovo/index
Единен портал за достъп до електронни административни услуги

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Карлово са валидни до промяна на обстоятелствата

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Информация, дали административната услуга е платена или не, е посочена в описанието на  Административните услуги.
Начините за плащане в Община Карлово са:
• в брой, на касата в Центъра за обслужване на граждани, на касите в отдел Местни данъци и такси и на касите в кметствата на населените места;
• чрез ПОС терминал в Център за административно обслужване и на касите в отдел Местни данъци и такси;
• по банков път - https://karlovo.bg/section-219-content.html

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Информацията е налична в описанието на услугите в Административния регистър.

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги: obshtina@karlovo.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 
- по пощата, на посочен от адресата адрес;
- на ръка в Център за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
- по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
- чрез Системата за сигурно електронно връчване;
- чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.
 Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.

(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на община Карлово и се регистрират в деловодно-информационната система на община Карлово по определения ред.
(2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в община Карлово на посочената за кореспонденция електронната поща: obshtina@karlovo.bg, e-uslugi@karlovo.bg, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5
(3) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на община Карлово, същите се регистърат в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
(4). Сигнали и жалби се приемат и на контактната форма.
(5) . Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
3. предпочитаната форма за получаване на отговор;
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Приемат електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис /УЕП/

За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

  • Документите да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office, както и изображения във формат JPG или документ във формат PDF;
  • Документите да са изпратени на посочения от Община Карлово електронен адрес /e-mail/ – obshtina@karlovo.bg, e-uslugi@karlovo.bg
  • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция;
  • Документите да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
  • Документите да не съдържат криптиран текст;
  • Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси;


Комплексно административно обслужване

І.С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Карлово, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Карлово.


ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност
-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности
-намаляване на административната тежест
-намаляване на възможностите за корупционни практики
-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса


При необходимост посочените звена се подпомагат от специалисти и експерти от останалите звена в администрацията на Община Карлово.

Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване  внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец.

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец.

В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно.