Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Устройство на територията и общинска собственост

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Декларация по чл.11, ал.5 от НРПЖ/отм./по образец

Срок за издаване:
  30 дни
Такса: 10 лв.


Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:

1. Заявление
2. Скица на имота
3. Копие на документ за собственост
4. Удостоверение за наследници (по служебен път)

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 35 лв.


Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1. Заявление
2. Декларация по образец  
3. Справка за доходите от работодател, ако лицето работи,  от Бюрото по труда- ако е безработно, от НОИ-ако е пенсионер  
4. Удостоверение от Службата по вписванията за имотното състояние на лицето   
5. Декларация, че лицето е с увреждания, номер на решението или протокола на ТЕЛК и дата на валидност на документа  
6. Копие от акт за раждане на всички лица, описани в декларацията  (по служебен път).
7. Удостоверение за декларирани данни  от Данъчна служба /по служебен път/

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 16 лв.


Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи:

1. Заявление по образец, ако имотът е наследствен - данни за собственика

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 15 лв.


Обработване на заявление – декларация за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Заявление – декларация по образец
  3. Актуална скица на имота
  4. Удостоверение за наследници

Срок за издаване:  14 дни
Такса: 20 лв.

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот

Необходими документи:

1. Заявление

Срок за издаване:
  7дни
Такса: 15 лв.


Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими документи:

1.Заявление по образец
2. Молба-декларация по образец /при обстоятелствена проверка на имота/
3. Актуална скица на имота
4. Удостоверение за наследници (по служебен път)

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 20 лв.


Настаняване под наем в общински нежилищен имот.

Срок за издаване:
  14 дневен срок след датата на връчване на заповедта
Такса: 10 лв.


Настаняване и пренастаняване на  граждани в общински жилища.

Срок за издаване:
  14 дневен срок след датата на връчване на заповедта за настаняване или пренастаняване
Такса: без такса


Изкупуване право на собственост

Необходими документи:

1. Заявление по образец           
2. Актуална скица на имота и комбинирана скица, когато имотът е в населено място с влязла в сила кадастрална карта              
3. Копие от документ за собственост  
4. Удостоверение за наследници

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 30 лв.


Прекратяване на съсобственост

Необходими документи:
1. Заявление по образец  /ако имота е наследствен - данни за собственика на имота.          
2. Актуална скица на имота и комбинирана скица, когато имотът е в населено място с влязла в сила кадастрална карта              
3. Копие от документ за собственост

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 30 лв.


Продажби, замени или учредяване вещни права върху общинската собственост.

Необходими документи:

1. Заявление по образец

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 20 лв.


Учредяване на безвъзмездно право на ползване.

Необходими документи:
1. Заявление по образец

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 20 лв.


Предоставяне безвъзмездно  за управление на общински нежилищени имоти на юридически лица.

Необходими документи:

1. Заявление по образец

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 20 лв.


Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

1. Заявление,
2. Оригинална скица
3. Документ за собственост

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 10 лв.


Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост (при поставяне в собствен или съсобствен имот)
3. Работна ситуация, конструктивно становище, визуализация.
4. Договор или нотариално заверено съгласие от собственик/съсобственик (при поставяне в чужд или съсобствен имот)
5. Одобрена схема за разположение на обекта (при поставяне в държавен или общински имот  -  по служебен път)
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 50 лв.


Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове за имоти извън урбанизирани територии с начин на трайно ползване за неземеделски нужди

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост
3. Скица на имота/имотите ( оригинална )
4. Скица-предложение
5. Задание по смисъла на чл.125 от ЗУТ
6. Регистър на засегнати имоти ( при необходимост )  
7. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  2 месеца
Такса: 40 лв.


Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 10 лв.


Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:

1. Заявление;
2.Документ за собственост
3.Скица на имота/имотите ( оригинална )
4.Скица-предложение
5.Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 20 лв.


Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Скица ( оригинал )  или  извадка от ПУП-ПРЗ;
4. Комбинирана скица ( при имот в гр. Карлово )
5. Договор по смисъла на чл.183 от ЗУТ  ( при съсобствен имот  )
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 30 лв.


Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Скица-виза или копие от ПУП-ПРЗ ;
4. Идеен инвестиционен проект в 3 екземпляра
5. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни при оценка с ОЕСУТ;
14 дни при оценка с комплексен доклад от лицензиран консултант / задължителен за обекти І и ІІ категория/
Такса: 0.20 лв. на кв. м. РЗП


Pазглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Скица-виза или извадка от ПУП-ПРЗ заверен с вярно с оригинала;
3. Документ за собственост или договор за суперфиция;
4. Проект в три екземпляра съдържащ:
Инвестиционен технически проект в необходимия обем и съдържание съгласно Наредба 4 и комплектован съгласно изискванията ЗУТ.
Проект част "Архитектура" с работна ситуация; "Строителни конструкции" и /геоложки доклад по необходимост/ съгласуван с технически контрол по част конструктивна; "Ел. инсталации"; "ВиК"; "ОВ" /при необходимост/;ПБ + становище от РСПБЗН за I, II, III кат. "Топлотехническа ефективност"; "Технология" /за обекти в които се предвижда производствена дейност или са предназначени за комплексно обществено обслужване/; Трасировъчен план и вертикална планировка; "ПБЗ";
5. Решение по оценка на въздействието върху околната среда /по необходимост/ и Предварителен договор с експлоатационните дружества;  
6.Технически паспорт при преустройство;
7.Договор по чл. 183 от ЗУТ при съсобственост
Срок за издаване:  30 дни при оценка с ОЕСУТ;14 дни  при оценка с комплексен доклад от лицензиран консултант / задължителен за обекти І и ІІ категория/
Такса: 100лв. + по 1 лв. на кв. м. от РЗП  ( с ОЕСУТ ) или + по 0.40  на кв. м. от РЗП (с комплексен доклад)+ по 0.30 на л. м.


Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Скица-виза или копие от ПУП-ПРЗ ;
4. Инвестиционен проект-заснемане в 3 екземпляра
5. Договор по чл.183 от ЗУТ ( при съсобствен имот  )
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни при оценка с ОЕСУТ; 14 дни  при оценка с комплексен доклад от лицензиран консултант / задължителен за обекти І и ІІ категория/
Такса:
• При оценка на съответствието с ЕСУТ: 100лв. + по 0,50лв/м2  от  РЗП  или  0,15 лв/м’ при линеен обект;
• При оценка на съответствието с Комплексен доклад:   по 0,20лв/м2  от  РЗП  или  0,15 лв/м’ при линеен обект;


Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Окомплектован ( съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. ) , съгласувани и одобрен инвестиционен проект ;
4. Договор по смисъла на чл.183 от ЗУТ  ( при съсобствен имот  )
5. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  7 дни (при одобрен проект)
Такса: 80 лв.


Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Разрешение за строеж при ново изграждане;
3. Съгласуван с КАТ проект за ВОД

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 40 лв.


Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Становище/становища с указания за изпълнение  в 3 екземпляра;
4. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 30 лв.


Pазрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Скица на имота/имотите ( оригинал ) ;
4. Скица-предложение за изменението  
5. Мотивирано искане
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 50 лв.


Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Разрешение за строеж № .............. / .................................... г. ( оригинал );
4. Протокол обр.2  от  ............................ г. ( копие ) / при необходимост /
5. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 40 лв.


Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Необходими документи:
1. Заявление;
2. 2. Документ за собственост ;
3. Разрешение за строеж № …………………/ ..…… г. ( оригинал );
4. Инвестиционен проект в 3 екземпляра
5. Нотариално заверено съгласие от заинтересованите лица ( при съсобствен имот  )
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
30 дни при оценка с ОЕСУТ;14 дни  при оценка с комплексен доклад от лицензиран консултант / задължителен за обекти І и ІІ категория/
Такса: 100лв. + по 0.50лв. на кв. м. от РЗП  ( с ОЕСУТ ) или + по 0.20  на кв. м. от РЗП (с комплексен доклад) + по 0.15 на л. м.


Уведомление за заверена заповедна книга и протокол за откриване на строителна линия

Необходими документи:

1.Заявление
2. Копие от заповедна книга
3. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - оригиналPегистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Необходими документи:
1. Заявление
2. Строително досие на обекта комплектовано съобразно изискванията на наредбата по чл.177, ал.2 от ЗУТ ;
3. Документ за платена такса
Срок за издаване: 7 дни
Такса:   100 лв - V
              200 лв - IV


Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Строително разрешение;
3. Документ за собственост;
4. Протоколи: обр. 2  и обр. 14

Срок за издаване:
14 дни
Такса: 50 лв.


Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти  в урбанизирани територии

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Документи за собственост;
3. Скица;
4. Трасировъчен план,
5. Нотариално заверена декларация за непостигнато съгласия

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 100 лв.


Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти в урбанизирани територии

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Скица ( в оригинал );
4. Трасировъчен план ;
5. Документ за платена такса

Срок за издаване:
3 месеца
Такса: 100 лв.


Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост
3. Скица на имота ( оригинална )
4. Разрешение за строеж № ...... / ......................... г.  ( копие )
5. Документ за платена такса

Срок за издаване:
14 дни
Такса: 50 лв.


Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

 Необходими документи:

1. Заявление;
2. 2. Документ за собственост ;
3. Инвестиционен технически/работен проект в 3 екземпляра ;
4. Нотариално заверено съгласие от заинтересованите лица
5. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни при оценка с ОЕСУТ;14 дни при оценка с комплексен доклад от лицензиран консултант / задължителен за обекти І и ІІ категория/
Такса: 100лв. + по 0.50лв. на кв. м. от РЗП  ( с ОЕСУТ ) или + по 0.20  на кв. м. от РЗП (с комплексен доклад) или +по 0.15 на л. м.


Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Скица на имота ( оригинал )
4. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни
Такса: 50 лв.


Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост ;
3. Технически паспорт в 2 екземпляра;

Срок за издаване:
7 дни
Такса: 20 лв.


Издаване на скици за недвижими имоти

Необходими документи:

1. Заявление;
2.Документ за собственост ;
3.Удостоверение за наследници ( при необходимост )
4.Документ за платена такса

Срок за издаване:
7дни - обикновена, до 3 дни - бърза
Такса: 20 лв - обикновена   30 лв- бърза


Попълване/поправка на кадастрален план

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост
3. Геодезично заснемане.
4. Декларация.
5. Удостоверение за наследници (при необходимост).
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни
Такса:без такса


Заверка на копие на документ от технически архив

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост

Срок за издаване:
7 дни
Такса: 10 лв.
+1лв. А4;
+2лв, А3.


Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:

1. Заявление
2. Документ за собственост;
3. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни


Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54 от ЗКИP, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж № ...... / ......................... г.  ( копие )
4. Протокол обр.2 и обр.3 съгласно Наредба №3 / 31.07.2003г. ( копие )
5. Геодезическо заснемане – 2 екземпляра
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  30 дни
Такса: 40 лв.


Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документи за собственост;
3. Скица;
4. Трасировъчен план,
5. Нотариално заверена декларация за непостигнато съгласия

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 50 лв.


Служебна бележка за административен адрес на поземлен имот

Необходими документи:
1. Заявление;
2.Скица
3.Документ за собственост

Срок за издаване:
  14 дни


За процедиране на комплексни проекти по чл. 150 за ПУП, включително и PУП

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документи за собственост;
3. Скица;
4. Допускане на изготвянето на комплексен проект,
5. Проект за изменение на ПУП, / при необходимост РУП/,
6. Съгласувателни писма и становища от експлоатационните дружества

Срок за издаване:
3 месеца
Такса: 104 лв.


За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост или договор за суперфиция;
3. Проект в три екземпляра съдържащ: Инвестиционно технически проект в необходимия обем и съдържание съгласно Наредба 4 и комплектовано съгласно изискванията ЗУТ. Проект част "Архитектура" с работна ситуация; "Строителни конструкции" и /геоложки доклад по необходимост/ съгласуван с технически контрол по част конструктивна; "Ел. инсталации"; "ВиК"; "ОВ" /при необходимост/;ПБ+ становище от РСПБЗН за I, II, III кат. "Топлотехническа ефективност"; "Технология" /за обекти в които се предвижда производствена дейност или са предназначени за комплексно обществено обслужване/; Трасировъчен план и вертикална планировка; "ПБЗ";
4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда /по необходимост/ и Предварителен договор с експлоатационните дружества;  
5. Технически паспорт при преустройство;
6. Договор по чл. 183 от ЗУТ при съсобственост

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 130лв. +по 1.30 лв. на кв. м. от РЗП (с ОЕСУТ) или +по 0.52 лв.  на кв. м. от РЗП(с доклад) или + по 0.39 лв. на л. м..


Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Окомплектовани, съгласувани и одобрени части на технически или работен проект за съответния обект;
4. Договор в нотариална форма по чл. 183 от ЗУТ при съсобственост

Срок за издаване:
едновременно с одобряването на проект
Такса: 104 лв.


Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура


Необходими документи:

1. Заявление;
2. Уведомление от строителния надзор или техническия ръководител на строежа;
3. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  3 дни
Такса: 20 лв.


Проверка за установяване на съответсвието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Уведомление от строителния надзор или техническия ръководител на строежа;
3. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  3 дни
Такса: 20 лв.


Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства


Необходими документи:

1. Заявление по образец,
2. Уведомление /приложение 6/,
3. Копие от протокола на проведеното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/

Срок за издаване:
14 дни
Такса: без такса


Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Необходими документи:

1. Заявление;
1. Заявление по образец и:
2. Документ за собственост ;
3. Скица
4. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 50 лв.


Устни справки от кадастрален план и имотен регистър, и регулационен план

Срок за издаване:
  до 2 часа


Процедиране на изменения на ПУП-ПP, ПPЗ, ПЗ и PУП

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост,
3. Допускане за изготвяне на ПУП,
4. Проект за изменение на ПУП в 3 екз. + 1екз. в CAD формат: на оптичен, магнитен или друг носител
5. Съгласувателни писма и разрешителни по необходимост

Срок за издаване:
  3 месеца
 Такса: 80 лв.


Процедиране на парцеларни и трасировъчни планове

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост,
3. Разрешение за изготвяне на ПУП,
4. Проект в 3 екз. + 1екз. в CAD формат: на оптичен, магнитен или друг носител
5. Съгласувателни писма, договори и разрешителни по необходимост

Срок за издаване:
  4 месеца
Такса: 100 лв.


Процедиране на изменение на регулацията по чл.15 по ЗУТ, във връзка с искане за промяна на границите на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Скица, документ за собственост,
3. Скица предложение

Срок за издаване:
  4 месеца
Такса: 100 лв.


Комбинирана скица за общински имоти

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документ за собственост

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 30 лв.


Вписване на документ за собственост в имотен регистър към кадастрален план

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Документ за собственост

Срок за издаване:
  7 дни


Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Необходими документи:

1. Заявление
2. Документ за собственост (при поставяне в собствен или съсобствен имот)
3. Работна ситуация, конструктивно становище, визуализация.
4. Договор или нотариално заверено съгласие от собственик/съсобственик (при поставяне в чужд или съсобствен имот)
5. Одобрена схема за разположение на обекта (при поставяне в държавен или общински имот  -  по служебен път)
6. Документ за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 50 лв.


Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Необходими документи:

1. Заявление по образец,
2. Удостоверение за регистрация,
3. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства-на хартиен носител, копие от заверен технически преглед на автомобила,
4. Копие от удостоверение за "водач на лек таксиметров автомобил, копие от удостоверение за "психологическа годност" на водача,
5. Копие от свидетелство за управление на МПС,
6. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по кодекса за социално подпомагане,
Квитанция за платена такса.

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 50 лв.


Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Договор за строителство (при нужда);
3. Документи, свързани с упражняване на дейността;
4. Квитанция за платена такса;

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 15 лв.


Pегистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Необходими документи:

1. Заявление по образец,
2. Квитанция за платена такса

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 10 лв.


Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Необходими документи:

1. Заявление по образец,
2. Проект за обходен маршрут,
3. Копие от договор за извършване на транспортна услуга(ако има такъв),
4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС част II или копие паспорт на превозното средство, с което ще бъде превозен товара,
5. Данни за товара(нужни за попълване на разрешителното,
6. Копие от разрешение за строеж влязло в сила (когато обслужва строителен обект),
7. Документ за платена такса.

Срок за издаване:
  14 дни
Такса: 6лв./ден, съобразно периода на действие на разрешителното8:15-12:15/ 13:00-17:00