Потърсете в сайта

Проекти за стратегии,планове и програми


06.07.2022
Краткосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022 г. - 2031 г.

06.07.2022
Дългосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022 г. - 2031 г.

06.07.2022
Краткосрочна общинска програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2025 г.

06.07.2022
Дългосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2031 г.

07.01.2021
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год. на Община Карлово.

26.11.2020
Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Карлово през 2021 год. Приложение № 1 - Предложения за дейността  на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г.Приложение № 1 - Предложения за дейността  на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г. - в word