Потърсете в сайта

Проекти за стратегии,планове и програми


07.01.2021
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год. на Община Карлово.

26.11.2020
Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Карлово през 2021 год. Приложение № 1 - Предложения за дейността  на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г.Приложение № 1 - Предложения за дейността  на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г. - в word

24.02.2020
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.

24.02.2020
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година.

27.01.2020
Докладна записка - Отчет за изпълнение на „Програма за управление и развитие на Община Карлово 2015 – 2019 г.“Отчет за изпълнение на „Програма за управление и развитие на Община Карлово 2015 – 2019 г.“

27.01.2020
Докладна записка - Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г. Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г.Приложения към Програма за управление и развитие на Община Карлово 2020-2023 г.Докладна записка - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Карлово за период 2020 - 2023 г.Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници...