Потърсете в сайта

Стратегии, планове и програми

Дата на публикуване: 09.04.2012 09:23


Дата на публикуване: 31.05.2023

Дата на публикуване: 16.05.2023
Дата на публикуване 02.05.2023

Годишен план за работата на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и организиране дейностите за защита на населението при бедствия и аварии през 2023 година на територията на община Карлово

Дата на публикуване 18.04.2023


Дата на публикуване 18.04.2023


Общинска програма за намаляване на риска от бедствия

Дата на публикуване 18.04.2023


Програма за управление на отпадъците на територията на община Карлово 2023-2029г.

Дата на публикуване 18.04.2023


Общински план за младежта в Община Карлово за 2023 год.

Дата на публикуване 07.02.2023


Програма за развитие и финансиране на физическото възпитание и спорт в Община Карлово за 2023 год.

Дата на публикуване 07.02.2023


Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2023 год.

Дата на публикуване 07.02.2023


Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 год.

Дата на публикуване 07.02.2023


Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Карлово през 2023 г.

Дата на публикуване 02.02.2023


Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Карлово 2021-2023

Дата на публикуване 15.08.2022Краткосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022-2025

Дата на публикуване 15.08.2022Дългосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022-2031

Дата на публикуване 15.08.2022Краткосрочна общинска програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2025 г.

Дата на публикуване 15.08.2022Дългосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2031 г.

Дата на публикуване 15.08.2022Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 год.

Дата на публикуване 11.02.2022


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2022 Г.

Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово за 2022 г.


Дата на публикуване 29.12.2021ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2022 Г.

Дата на публикуване 29.12.2021Дата на публикуване 29.12.2021
Дата на публикуване 29.12.2021

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. (ПИРО)

Дата на публикуване 24.08.2021


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023 Г.)

Дата на публикуване 24.08.2021ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НА КАРЛОВО 2021 Г. - 2025 Г.

Дата на публикуване 10.06.2021


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, КОНСУМАТИВИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Дата на публикуване 23.06.2020


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2020-2023 Г.

Мерки за реализиране на приоритетите

Дата на публикуване 13.03.2020


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023 Г.

Дата на публикуване 10.03.2020


СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ


 

 


Наименование Брой тегления
Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Карлово 2023-2024.pdf 0 Изтегли документ с име "Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Карлово 2023-2024.pdf"
Указания архитектурен облик.pdf 25 Изтегли документ с име "Указания архитектурен облик.pdf"
PROGRAMA 2023.pdf 14 Изтегли документ с име "PROGRAMA 2023.pdf"
Godishen plan.pdf 18 Изтегли документ с име "Godishen plan.pdf"
Programa.pdf 27 Изтегли документ с име "Programa.pdf"
Programa otpadyci.pdf 22 Изтегли документ с име "Programa otpadyci.pdf"
Obshtinski plan.pdf 29 Изтегли документ с име "Obshtinski plan.pdf"
sport 2023.pdf 116 Изтегли документ с име "sport 2023.pdf"
ОП 2023.pdf 235 Изтегли документ с име "ОП 2023.pdf"
Програма ОС.pdf 208 Изтегли документ с име "Програма ОС.pdf"
Програма туризъм 2023.pdf 163 Изтегли документ с име "Програма туризъм 2023.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗА2023.pdf 166 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗА2023.pdf"
П Р О Г Р А М А за развитие на читалищната дейност за 2023 г..pdf 163 Изтегли документ с име "П Р О Г Р А М А за развитие на читалищната дейност за 2023 г..pdf"
Strategiq lichnostno razvitie.pdf 957 Изтегли документ с име "Strategiq lichnostno razvitie.pdf"
Дългосрочна на ВЕИ_подписана.pdf 1076 Изтегли документ с име "Дългосрочна на ВЕИ_подписана.pdf"
ОКПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf 1156 Изтегли документ с име "ОКПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf"
ОДПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf 968 Изтегли документ с име "ОДПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf"
Краткосрочна на ВЕИ_подписана.pdf 815 Изтегли документ с име "Краткосрочна на ВЕИ_подписана.pdf"
Програма ОС 2022.pdf 2394 Изтегли документ с име "Програма ОС 2022.pdf"
Obobshtena tablica.pdf 2788 Изтегли документ с име "Obobshtena tablica.pdf"
programa za chitalishtna deinost za 2022.pdf 2858 Изтегли документ с име "programa za chitalishtna deinost za 2022.pdf"
obshtinski plan za mladejta za 2022.pdf 2803 Изтегли документ с име "obshtinski plan za mladejta za 2022.pdf"
programa za turizma 2022.pdf 3947 Изтегли документ с име "programa za turizma 2022.pdf"
programa za sporta 2022.pdf 3737 Изтегли документ с име "programa za sporta 2022.pdf"
Приложение 1 - Индикативен списък 3168 Изтегли документ с име "Приложение 1 - Индикативен списък"
Община Карлово ПИРО 2021 - 2027 3350 Изтегли документ с име "Община Карлово ПИРО 2021 - 2027"
ПИРО - карти 3067 Изтегли документ с име "ПИРО - карти"
Приложение 2 - Индикативна финансова таблица 4003 Изтегли документ с име "Приложение 2 - Индикативна финансова таблица"
Приложение 3 - Индикатори за продукт 4110 Изтегли документ с име "Приложение 3 - Индикатори за продукт"
Приложение 3-А Индикатори за резултат 4165 Изтегли документ с име "Приложение 3-А Индикатори за резултат"
План за действие на Община Карлово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.) 3406 Изтегли документ с име "План за действие на Община Карлово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.)"
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община на Карлово 2021 г. - 2025 г. 3834 Изтегли документ с име "Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община на Карлово 2021 г. - 2025 г."
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет Карлово 3015 Изтегли документ с име "Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет Карлово"
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет - Карлово 5478 Изтегли документ с име "Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет - Карлово"
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби 5815 Изтегли документ с име "Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби"