Потърсете в сайта

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 23.03.2022 12:02

Често задавани въпроси

Въпроси и отговори свързани с ЕСГРАОН
Как да получа дубликат на акт за раждане от упълномощено лице? Може да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното пълномощно е необходимо да бъде упоменато,че трябва да се издададе.
Как да получа удостоверение за семейно положение? Удостоверение за семейно положение можете да получите от всяка община в България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение.
Как да получа многоезично извлечение от акт за граждански брак? За да получите многоезичен акт за брак е необходимо заявление от Вас и лична карта. Ако това не Ви е възможно, може да упълномощите лице.
Какви документи са необходими за промяна на настоящ/постоянен адрес? За да си направите адресна регистрация на територията на община Карлово е необходимо собственикът на имота да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви.
Въпроси и отговори свързани с МДТ
Какво е необходимо за бракуване на МПС? Необходимо е да донесете удостоверение за дерегистрация, след като сте го бракували в КАТ Пловдив. Данък МПС дължите до месеца в който е бракуван автомобила.
Какво да направя при продажба на МПС? Трябва да предоставите копие от договора за продажба на МПС.
Какво да направя при покупка на МПС? Трябва да предоставите копие от договора за покупка, копие на големия талон от КАТ, да попълните декларация по чл.54, да се представи квитанция за платен местен данък – 2.5 %. Образец на декларацията ще получите на място.
Как да се освободя от такса сметосъбиране и сметоизвозване при условие, че не живея там и не стопанисвам имота си в Община Карлово? С декларация се освобождава само таксата за сметосъбиране и сметоизвозване. Имоти в община Карлово се освобождават от сметосъбиране и сметоизвозване, като се подаде Декларация за освобождаване до края на текущата година и важи само за една година – следващата.
Декларацията може да се изтегли за попълване, да се разпише и да се изпрати по пощата на адрес: ОБЩИНА КАРЛОВО- МДТ, гр. Карлово, ул. "Парчевич" 8А или на e-mail: mdt@karlovo.bg
Декларация за освобождаване на част от таксата за битови отпадъци можете да намерите в подраздел Местни данъци и такси/Декларации, заявления и други
Въпроси и отговори свързани с ТСУ
Какво е скица на имот? Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот.
Скици за територията на община Карлово се издават  от Община Карлово.
Какво е подробен устройствен план? Подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделнитепоземлени имоти.
Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.
Какво е виза? Кога и защо е необходима? Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие/ извадка от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.
Как да си взема предписание /виза/ за изработване на подробен  устройствен план? За получаване на предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Агенцията по кадастър и задание на възложителя.