Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
ОВОС и ЕО

Постъпило инвестиционно предложение от „КАТЕР 2004“ ЕООД
28.09.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  „КАТЕР 2004“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Райко Алексиев“  № 19, вх. Б, ет. 2, ап. 16 ЕИК 131289073 за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в сграда – стружково стопанство, с площ от 322 м2“ попадаща в поземлен имот  с идентификатор 000075, представляващ УПИ 000084 - СКФ- Производствена дейност, с обща площ 162964 м2, разположен в землището на с. Кърнаре с...

Обявление за ИП за "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик"
28.09.2020
Обявление за ИП за "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик"

Инвестиционно предложение от Людмил Русев
11.09.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от Людмил Русев   с адрес: гр. Хисаря, община Хисаря, ул.,,Христо Ботев“ №37, обл. Пловдив за: ,,Изграждане на къмпингово и вилно строителство ” в имот с № 10207.54.17, с. ВасилЛевски, местност „Бяла река“ , общ. Карлово.     Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на адрес : гр. Карлово, ул. „Петка Събев“ №...

Инвестиционно намерение от от,,АЛПИН ГРУП -2009”ООД, ЕИК 200660243
04.09.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от от,,АЛПИН ГРУП -2009”ООД, ЕИК 200660243 с адрес: гр.Карлово, община Карлово, ул.,,Земеделска “ №30, обл. Пловдив за:  ,,Автосервиз ” в УПИ 21.138, местност ''Керезлика'' по КККР на гр.Карлово. Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 04.09.2020 г. до 18.09.2020 г. в сградата на Община Карлово,...

Инвестиционно намерение от „Център Регион Груп“ ЕООД
24.08.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от „Център Регион Груп“ ЕООД, ЕИК 131145596, със седалище и адрес на управление - гр. Сопот, ул. „Васил Левски“ № 5 за: “Закупуване на мобилна кланица за добив и транжиране на месо от собствени преживни животни” в поземлен имот с идентификатор  62949.134.93, област Пловдив, община Карлово   Информацията е на разположение на...

Инвестиционно намерение от Чавдар Чавдаров
21.08.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от Чавдар  Чавдаров с адрес: гр. Карлово, ул. „Райно Попович“ № 10, вх. А, ап. 7,  общ. Карлово, обл. Пловдив за: „Овцеферма, включително изграждане на сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 24241.66.718, местност „Стоклево лозе“ по КККР на с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив. Информацията е на разположение на обществеността в...

8:15-12:15/ 13:00-17:00