Потърсете в сайта

ОВОС и ЕО


24.06.2022
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение на: ЧАВДАР СЛАВОВ СЛАВОВ, адрес: гр. Баня, ул. „Васил Левски“ №38, общ....

10.06.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ГР. КАЛОФЕР – МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МРЕЖИ“

02.06.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от ЧАВДАР СЛАВОВ СЛАВОВ изграждане на обект: „ЦЕХ ЗА КОНСЕРВИ“ в УПИ I-1372-безвредно производство-цех за консерви, кв.62 по устройствения план на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив – ново инвестиционно предложение.   Писмени становища и мнения се приемат в срок от...

23.05.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за „Благоустрояване на междублоково пространство в урегулиран поземлен имот I, жилищен комплекс в кв. 7 с подходи от прилежащи улици и зони за паркиране в гр. Карлово, обл. Пловдив“.

19.05.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от МИНКО МИНКОВ изграждане на обект „Жилищно строителство“, в поземлени имоти с идентификатори 36186.40.26, 36186.40.27, 36186.40.28, 36186.40.29  36186.40.30, 36186.40.31, землището но с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив. Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата...

19.05.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от ИДРИЗ АЗИС ИДРИС   изграждане на обект: „Овцеферма” като се изготви ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62949.187.32, местност „ТЕПЕ ДЕБИ” по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/...