Потърсете в сайта

ОВОС и ЕО


05.01.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  Величка Караиванова и Еню Караиванов за: строителство на „Хотел, ресторант, складова база за промишлени стоки, автобазар, магазин и офиси” в имоти с идентификатори 36498.8.20 и 36498.8.203 по КККР на гр. Карлово, одобрени със Заповед № РД-18-52/16.11.2011год. на ИД на...

09.12.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от "НЕНКО ТРИФОНОВ ФУУДС", ЕИК:203970197 със седалище и адрес на управление: с....

27.11.2020
  ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД със седалище и адрес на управление:с. Ведраре 4363, ул. „10-та“  № 30, за: строителство на „КОТЕЛНО НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ - МЕТАН“ в УПИ 008030 – производствена и складова дейност- мандра и др., (ПИ с идентификатор...

18.11.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  ЕТ „Фармаком – Адела Маринова“ със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Ангел Кънчев“  № 30, за: строителство на „Сграда за производство на вино и ресторант“ в УПИ 34.8 – за производство на вино, ресторант и обществено обслужване,...

18.11.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от „КАТЕР 2004“ ЕООД, ЕИК 131289073 , със седалище и адрес на управление...

28.09.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  „КАТЕР 2004“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Райко Алексиев“  № 19, вх. Б, ет. 2, ап. 16 ЕИК 131289073 за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в...

Времето в Карлово