Потърсете в сайта

ОВОС и ЕО


17.09.2021
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от Цветан Пармаков, за: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни (коне)“,  в...

02.09.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за  инвестиционно намерение на  ОБЩИНА КАРЛОВО за „Почистване на растителността с цел подобряване на хидравличната проводимост на участъци от р. Стряма, състоящо се в почистване на дървесна и храстовидна растителност/санитерна сеч в района на мостовете на общински път:  Слатина-Розино,  Слатина-Столетово, Богдан-Московец...

23.08.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от „КЪРНАРЕ МИЛК ТРЕЙД“ ООД, ЕИК: 205534501,със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, ул.“Хан Крум“№1, ет. 4, ап. 19     за: изграждане на: „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТРАНЖОРНА, ЗОХ, СКЛАДОВЕ, СПОРТНИ ИГРИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА“, включващо изграждане...

23.08.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от „ПЮРОУЗИС АСЕТС“ ЕООД, ЕИК 200233106, със седалище и адрес на управление:  с. Климент, п.к. 4348, ул. „19-та“, №31, общ. Карлово, обл. Пловдив   за: изграждане на „СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБИТАВАНЕ“ в ПИ...

20.08.2021
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от „ПРЕМИЕР Х“ ООД, ЕИК 115887281, гр.  Пловдив , област Пловдив, община Пловдив административен...

19.08.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от Ивона Минкова, гр. София, ул. „Цар Борис Ш“ за: изграждане на „Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 36186.40.21 по КККР на с. Каравелово, местност „Атева къща“, община Карлово, област Пловдив. Писмени становища и мнения се приемат в срок от...