Потърсете в сайта

ОВОС и ЕО


18.01.2022
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   на Община Карлово, за: „Разширение на РДНО-Карлово, чрез изграждане на нова клетка 6 за...

23.12.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за поставяне на „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДО 3 ГОДИНИ“, В ГРАДСКИ ПАРК „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“,             УПИ II-озеленяване, кв.77, гр. Карлово

01.12.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от ЕТ „НЕНКО ТРИФОНОВ“, ЕИК: 201448186, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, ул.“Юмрукчал“ №20, вх. А     за: изграждане на: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНИ МЕСА И СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“, включващо изграждане на ЛПСОВ...

26.11.2021
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от „4 ПОЛИМЕР” ООД, за: „Предприятие за рециклиране на отпадъци от пластмаса в Промишлена...

17.11.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:           Засегнатото население за инвестиционно намерение на ОБЩИНА КАРЛОВО за „Изграждане на нова клетка 6 за депониране на ТБО, на територията на РДНО Карлово-усвояване на пространството между първа и трета клетка“            Местоположение: Пространството заключену между съществуващи клетки 1 и 2 поземлен имот 36498.37.80,...

10.11.2021
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от ЕТ “Ненко Трифонов” с ЕИК  201448186,  гр. Карлово, ул. „Юмрукчал”...