Потърсете в сайта

ОВОС и ЕО


29.09.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  Дарина Иванова Радулова за: изграждане на обект: „Жилищно строителство“ в поземлен имот с идентификатор 35496.16.10, област Пловдив, община Карлово, гр. Калофер, м. Табите, община Карлово, обл. Пловдив.     Писмени становища и мнения се приемат, на следните адреси: РИОСВ – Пловдив...

21.09.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за “РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ – PDV 1290 И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. МОСКОВЕЦ“

21.09.2022
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от  "ПРЕСЛАВА" ЕООД, ЕИК 160137848; за: изграждане на обект: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА“,  в  ПИ...

19.09.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от „КАРЛОВО СОЛАР ПАРК 2022“ еоод “, ЕИК 206796638 изграждане на обект:  „фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатори 1291.7.64  в землището на с. Весраре, община Карлово.   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след...

15.09.2022
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/   ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение   от ЕТ "НЕНКО ТРИФОНОВ", ЕИК 201448186; за: изграждане на обект: ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ЗА...

14.09.2022
Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от извършване на ощенка на въздействието върху околната среда (ОВОС): "Изграждане на обект фотоволтаична централа"Документи