Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
ОВОС и ЕО

Инвестиционно предложение от „Център Регион Груп“ ЕООД
13.07.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от  „Център Регион Груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Васил Левски“ № 5 ЕИК 131145596 за: Закупуване на мобилна кланица за добив и транжиране на месо от собствени преживни животни   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на адрес : гр. Карлово, ул. „Петка Събев“ № 1 .

Постъпило инвестиционно предложение от ЕТ “Ненко Трифонов“
17.06.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от ЕТ “Ненко Трифонов“ със седалище и адрес на управление:гр. Карлово, ул. „Юмрукчал“ № 20А, ЕИК 201448186 за: изграждане на „Кланичен пункт в ПИ с  идентификатор 02720.37.42, местност „Келчовска“, гр. Баня     Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на адрес : гр. Карлово, ул. „Петка Събев“ № 1 .  

Инвестиционно предложение от Чавдар Чавдаров
12.06.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от Чавдар Чавдаров с адрес: гр.Карлово, ул. „Райно Попович“ № 10, обл. Пловдив за: „ОВЦЕФЕРМА“  в  поземлен имот с идентификатор24241.66.718, местност „СТОКЛЕВО ЛОЗЕ“ , по КККР на  с. Дъбене , общ. Карлово обл. Пловдив Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на адрес : гр. Карлово, ул. „Петка Събев“ № 1 .

Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от Николай Тодоров
12.06.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от Николай Тодоров с адрес: гр. Карлово,ул. „Карамфил“ № 22А, общ. Карлово, обл. Пловдив за: „Ферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 800 броя“ в  УПИ II – краварник, квартал 33 по плана на с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив. Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14...

Осигуряване на обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от Христо Маринов
08.06.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО   Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от  Христо Маринов с адрес: с. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Пловдив за: „ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОВЕДА И ПРИПЛОДИТЕ ИМ“ в  УПИ 24 Кравеферма, поземлен имот с идентификатор 77462.129.24 по КККР на с. Христо Даново, местност „Лозята“,  общ. Карлово, обл. Пловдив. Информацията е на разположение на обществеността...

Инвестиционно предложение от Делко Петков
02.04.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от Делко Петков с адрес: гр. Сопот, ул. „Георги Николов“, обл. Пловдив за: „ Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на говеда в поземлен имот № 000182, находящ се в землището на с. Певците, общ. Карлово обл. Пловдив на 310 броя говеда.“ Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на...

8:15-12:15/ 13:00-17:00