Потърсете в сайта

Проекти на наредби



10.01.2022
Докладна запискаПроект на наредба МотивиЧастична оценка на въздействиетоПриложение 1Приложение 2 Приложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6Приложение 7Приложение 8

23.11.2021
Програма за развитие на читалищната дейност през 2022 година Приложение 1


12.11.2021
Община Карлово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2022 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2022 г. на територията на Община Карлово.           На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл....

11.11.2021
Докладна записка - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Карлово Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове