Потърсете в сайта

Проекти на наредби


13.06.2023
Проект на наредба за изменение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Карлово.Докладна записка | Мотиви съгласно чл. 26 | Частична оценка на въздействието | Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

12.04.2023
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово   Докладна записка | Мотиви съгласно чл. 26 | Частична оценка на въздействието | Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

14.02.2023
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от д-р Емил Кабаиванов Кмет на Община Карлово   Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово.                     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               Съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 год. за...

19.01.2023
Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Докладна записка | Мотиви | Частична оценка на въздействието |   Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

14.11.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО , ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   Община Карлово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2023 г. на територията на Община Карлово.           На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и...