Потърсете в сайта

Общинска собственост, земеделие и гори

Дата на публикуване: 31.08.2020 13:47
Административно-технически услуги Общинска собственост
Номер Име
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
Други услуги
  Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
  Настаняване и пренастаняване на  граждани в общински жилища.
  Настаняване под наем в общински нежилищен имот.
  Изкупуване право на собственост
  Прекратяване на съсобственост
  Продажби, замени или учредяване вещни права върху общинската собственост.
  Учредяване право на ползване
  Издаване на удостоверение за наличие или липса  на съставен акт за общинска собственост