Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури

„Обществен автобусен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми, по обособени позиции“.
10.04.2020

„КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА КАРЛОВО.
20.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 27.03.2020 г.Обявление - 27.03.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 21.04.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:16.04.2020 г. до 17:00 ч.11.05.2020 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0008Документи:Документация - 27.03.2020 г.еЕЕДОП - 27.03.2020 г.Приложения към Техническата спецификация - 27.03.2020 г.Въпроси и отговори - 02.04.2020 г.Съобщение за отлагане - 16.04.2020 г.Състояние:Отворена

"Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово".
20.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 20.03.2020 г.Обявление за възложена поръчка - 06.04.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:Преписка:00072-2020-0006Документи:Договор - 06.04.2020 г.Състояние:Възложена

"Гориво за отопление, за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) – гр. Баня“
20.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 20.03.2020 г.Обявление за възложена поръчка - 06.04.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:Преписка:00072-2020-0007Документи:Договор - 06.04.2020 г.Състояние:Възложена

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на проект: „Реконструкция на ул. „Индустриална“ и изграждане на кръгово кръстовище на път II-64 Карлово - Пловдив с ул. „Индустриална“, град Карлово“, по обособени позиции“.
19.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 20.03.2020 г.Обявление - 20.03.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:08/04/2020 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0005Документи:Документация - 20.03.2020 г.еЕЕДОП - 20.03.2020 г.Схема Обособена позиция 1 - 20.03.2020 г.Схема Обособена позиция 2 - 20.03.2020 г.Протокол 1 - 30.04.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 14.05.2020 г.Протокол 2 - 20.05.2020 г.Протокол 3 - 20.05.2020 г.Протокол по чл. 60а от ППЗОП - 20.05.2020 г.Решение - 20.05.2020 г.Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 20.05.2020 г.Състояние:Отворена

8:15-12:15/ 13:00-17:00