Потърсете в сайта

Издадени документи по Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 03.08.2015 11:06


Решение № УО-129/ 25.01.2022

Дата на публикуване: 18.02.2022г.Решение №09-ДО-501-05 от 02.02.2022г.

Дата на публикуване: 09.02.2022г.


Решение №09-ДО-598-06 от 04.08.2021г.

Дата на публикуване: 10.08.2021г.Решетие №09-ДО-1061-00 ОТ 23.03.2021 г.

Дата на публикуване: 02.04.2021 г.Решение 09-ДО-1160-00 ОТ 23.02.2021 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 г.Решение №09-ДО-1124 от 10.07.2020 г.

                                                      Дата на публикуване: 24.07.2020 г.Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020 г.

                                                     

Дата на публикуване: 01.07.2020 г.Решение № 09-ДО-1152-00 от 03.02.2020 г.

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.


Решение № 09-ДО-1078-05 от 31.01.2020 г.

Дата на публикуване: 10.02.2020 г.Решение № 09-ДО-1151-00 от 13.01.2020 г.

Дата на публикуване: 23.01.2020 г.


Решение № 09-ДО-1115-02 от 11.12.2019 г.
Решение № 09-РД-318-01 от 13.12.2019 г.
Решение №09-ДО-1089-03 от 24.09.2019 г.
Решение №09-ДО-1122-01 от 29.10.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 09-РД-259-04 ОТ 04.10.2019 Г.
РЕШЕНИЕ № 09-ДО-598-05 ОТ 30.09.2019 Г.

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1089-03 ОТ 24.09.2019г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА "ЕДЯ-ДИМИТЪР ЯКИМОВ" 15.03.2019 г.

Решение 09-РД-259-02 от 31.12.2018 г. -09.01.2018 г.


Решение № 09-ДО-1127-01 от 09.10.2018г.
 

График за извършване на ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата зумеделска техника по населени места за м. Юни 2018 г.

Решение № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018 г
- 15.05.2018 г.

Заповед 167/27.02.2018 г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2018 г. в горски терититории 02.03.2018 г.


Проект за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване
 16.02.2018 г.

Решение №09-ДО-1089-02 от 08.02.2018 г.  на РИОСВ гр.Пловдив
 - 14.02.2018 г.

Издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект - 06.02.2018


Решение № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018 г.- 16-01-2017 г.


Решение № 09-ДО-1124-00 от 08.11.2017 г. - 14.12.2017г.


Решение № 09-РД-586-00 / 21.02.2017 г. - 01.03.2017


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 08.12.2016 г.


Местности и отдели в които се планува ползване на дървесина през 2017 г.


Уведомително писмо по ДГС-Клисура-15.09.2016 г.


Уведомително писмо по ДГС-Карлово-15.09.2016 г.

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на "Пречиствателна станция за отпадни води с анаеробно стъпало и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие" - 02.09.2016 г.


Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на "Мандра за преработка на мляко и млечни продукти" - 02.09.2016

Съобщение за публично обявяване за изменение и продължаване срока на действие на рзрешително за ползване на воден обект "Варовъзел"


Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с. Бегунци

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения


Решение № 09-ДО-1107-00 от 24.03.2016 год.


Решение № 09-ДО-598-04 от 30.09.2015 год. 

Решение № 09-ДО-1078-01 от 01.10.2015 год.

Решение № 09-ДО-177-12 от 23.11.2015 год.

Съобщение за публично обявяване

Решение № 09-ДО-977-02 от 01.12.2015 г.