Потърсете в сайта

отпадъци-заповеди


30.06.2017
Доклад за извършена проверка по докумети и на място по изпълнението на условията и срокове в Комплексно разрешително №347-НО/2008 г. издадено на Община Карлово за площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря"

31.10.2016
Заповед №929/26.10.2016 г. Границите на районите и вида на предлаганите услуги по сибирането, извозването и обезвреждането в депо на битови отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Карлово и честотата на сметосъбирането и сметоизвозването за 2017 г.