Потърсете в сайта

План за интегрирано развитие на общината 2021-2027


24.08.2021
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. (ПИРО) Приложение 1 - Индикативен списък Приложение 2 - Индикативна финансова таблица Приложение 3 - Индикатори за продукт Приложение 3-А Индикатори за резултат ПИРО - карти

22.03.2021
Проект на план за интегрирано развитие на Община Карлово 2021-2027 г.

03.11.2020
Уважаеми граждани на община Карлово, Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Карлово за периода 2021-2027 г. е разработена анкетна карта за събиране на Вашите мнения и предложения, с цел определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона. Участието на гражданите на община Карлово в процеса по изработването на Плана е от изключително значение. Информацията от анкетната карта ще спомогне...

03.11.2020
Планът се разработва в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Планът е част от системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Планът за интегрирано развитие на...