Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Стопански дейности
Категоризация на заведения за хранене и развлечение до 20 места за сядане

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта - /Заявлението се     подава от лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство или упълномощено от него лице/;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта;
6. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма  и езиковата     квалификация на управителя на туристическия обект;
7. Копия от акт за собственост на обекта;
8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията /акт за приемане на обекта или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект/;
9. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
10. Копие от санитарното разрешение за въвеждане в експлоатация на    търговския обект от БАБХ  или РЗИ;
11. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от  пълномощник ;
12. Документ за внесена такса:
13. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
 ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация – 2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 110.00 лв лв.
Категоризация на заведения за хранене и развлечение от 21 до 50 места за сядане

Необходими документи:

1. Заявление по образец за категоризиране на обекта - /Заявлението се     подава от лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство или упълномощено от него лице/;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта;
6. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма  и езиковата     квалификация на управителя на туристическия обект;
7. Копия от акт за собственост на обекта;
8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията /акт за приемане на обекта или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект/;
9.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
10. Копие от санитарното разрешение за въвеждане в експлоатация на    търговския обект от БАБХ  или РЗИ;
11. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от  пълномощник ;
12. Документ за внесена такса:
13. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
 ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация – 2 месеца.
Срок за издаване: 2 месеца
Такса: 250.00 лв.
Категоризация на заведения за хранене и развлечение от 51 до 150 места за сядане

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта - /Заявлението се     подава от лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство или упълномощено от него лице/;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3.Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта;
6.Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма  и езиковата     квалификация на управителя на туристическия обект;
7.Копия от акт за собственост на обекта;
8.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията /акт за приемане на обекта или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект/;
9.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
10.Копие от санитарното разрешение за въвеждане в експлоатация на    търговския обект от БАБХ  или РЗИ;
11.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от  пълномощник ;
12. Документ за внесена такса:
13. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
 ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация – 2 месеца.
Срок за издаване: 2 месеца
Такса: 500.00 лв.
Категоризация на заведения за хранене и развлечение от 151 до 300 места за сядане

Необходими документи:

1. Заявление по образец за категоризиране на обекта - /Заявлението се     подава от лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство или упълномощено от него лице/;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3.Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5.Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта;
6.Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма  и езиковата     квалификация на управителя на туристическия обект;
7.Копия от акт за собственост на обекта;
8.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията /акт за приемане на обекта или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект/;
9.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
10.Копие от санитарното разрешение за въвеждане в експлоатация на    търговския обект от БАБХ  или РЗИ;
11.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от  пълномощник ;
12. Документ за внесена такса:
13. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
 ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация – 2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 940.00 лв.

Категоризация на заведения за хранене и развлечение над 300 места за сядане

Необходими документи:

1. Заявление по образец за категоризиране на обекта - /Заявлението се     подава от лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство или упълномощено от него лице/;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3.Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
5. Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта;
6.Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма  и езиковата     квалификация на управителя на туристическия обект;
7.Копия от акт за собственост на обекта;
8.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията /акт за приемане на обекта или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект/;
9.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
10.Копие от санитарното разрешение за въвеждане в експлоатация на    търговския обект от БАБХ  или РЗИ;
11.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от  пълномощник ;
12. Документ за внесена такса
13. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
 ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация – 2 месеца.
Срок за издаване: 2 месеца
Такса: 1400.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - средства за подслон- до 30 стаи

Необходими документи
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 500.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - средства за подслон - от 31 до 150 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 1000.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - средства за подслон - от 151 до 300 стаи

Необходими документи:

1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 1870.00 лв.
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - средства за подслон - от 301 до 500  стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.
Срок за издаване: 2 месеца
Такса: 2750.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - средства за подслон - над 501 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.
Срок за издаване: 2 месеца
Такса: 5000.00 лв.
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - места за настаняване - до 20 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 250.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - места за настаняване - от 21 до 40 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 500.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - места за настаняване - от 41 до 60 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 940.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - места за настаняване - от 61 до 100 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 2500.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - места за настаняване - над 100 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 5000.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - самостоятелни стаи и къщи до 20 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 250.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - самостоятелни стаи и къщи от 21 до 40 стаи
Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 500.00 лв.

 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - самостоятелни стаи и къщи от 41 до 60 стаи

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 940.00 лв.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - самостоятелни стаи и къщи за едно легло в самостоятелна стая (до 5 стаи)

Необходими документи:
1. Заявление по образец за категоризиране на обекта /Заявлението се подава от лицето, което извършва хотелиерство, или упълномощено от него лице./;
2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. Декларация, че лицето не е в ликвидация  - за лицата, които не са търговци;
5. Копия от документа за собственост на обекта;
6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник ;
8. Документ за платена такса в касата на Община Карлово;
9. Копие от санитарното разрешение от РЗИ;
10. Документите се подават в стая № 2 – “Бюджет и стопански дейности”.
  І. Срок за издаване на временно удостоверение за откриване на процедура по категоризиране  - 14 дни.
ІІ. Срок за издаване на заповед за категоризация-2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 10.00 лв.

Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
Срок за издаване: 1 ден
Такса: без такса

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Необходими документи:
Според вида на подновяваната услуга са необходими документите посочени при нейното първоначално заявяване.
    
Таксата според вида на подновяваната услуга.

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1. Заявление за отразяване на променените обстоятелства / при промяна на лицето, извършващо хотелиерството или ресторантьорството, заявлението се подава от лицето извършващо дейността в обекта, а при промяна само на собственика на обекта, от лицето придобило собствеността/
2. Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.
3. Декларация, че лицето/фирмата не се намира в процедура по ликвидация, не е в производство по несъстоятелност и не е обявена в несъстоятелност.
4. Копия от акт за собственост на обекта.
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейността в обекта
6. Копие от ЕИК  
7. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец.
8. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект.
9. Документ за внесена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата – 150 лв.
Таксата се внася в касата на Община Карлово.
 Документите се подават и получават от стая  №2 – “Бюджет и стопански дейности “ в Община Карлово
Срок за издаване на Заповед за категоризация е 2 месеца.
Срок за издаване: 2 месеца
Такса: 150.00 лв.

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1. Заявление за отразяване на променените обстоятелства / при промяна на лицето, извършващо хотелиерството или ресторантьорството, заявлението се подава от лицето извършващо дейността в обекта, а при промяна само на собственика на обекта, от лицето придобило собствеността/
2. Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.
3. Декларация, че лицето/фирмата не се намира в процедура по ликвидация, не е в производство по несъстоятелност и не е обявена в несъстоятелност.
4. Копия от акт за собственост на обекта.
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейността в обекта
6. Копие от ЕИК  
7. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец.
8. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект.
9. Документ за внесена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата – 150 лв.
Таксата се внася в касата на Община Карлово.
 Документите се подават и получават от стая  №2 – “Бюджет и стопански дейности “ в Община Карлово
Срок за издаване на Заповед за категоризация е 2 месеца.

Срок за издаване: 2 месеца

Такса: 150.00 лв.


Издаване на удостоверения за категория на туристически обект-дубликат

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината
Срок за издаване: 7 дни
Такса: 100.00 лв.

Pегистриране на работно време на търговски обекти с полунощен и денонощен режим на работа

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 20 лв. 

Такса за ползване на тротоари, площади,улични платна и други терени за търговска дейност-І зона за 1 ден

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 2,00 лв. /кв.м

Такса  за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на празници с национално и местно значение
Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 5,00 лв. /кв.м

Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност-І зона на месец

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината 

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 16,00 лв.

Такса за ползване на тротоари,площади, улични платна и други терени за търговска дейност-ІІ зона за 1 ден

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 1,50 лв. /кв.м

Такса за ползване на тротоари,площади, улични платна и други терени за търговска дейност-ІІ зона на месец

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 13 лв. /кв.м

Такса за ползване на тротоари,площади, улични платна и други терени за търговска дейност  - ІІІ зона на месец

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 10 лв. /кв.м

Такса за ползване на тротоари,площади, улични платна и други терени за търговска дейност  -ІІІ зона за 1 ден

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 1 лв. /кв.м

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр І зона за месец от 0 до 10 кв. м.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 10 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр І зона за месец от 10 до 30 кв. м.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 70 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр І зона от 10 до 30 кв.м за всеки кв. м. над 10 кв. м. на месец

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината
Срок за издаване: 1 ден
Такса: 3 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр І зона за месец над 30 кв. м

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 150 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр І зона за месец над 30 кв.м за всеки кв. м. над 30 кв. м. на месец

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден


Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІI зона за месец от 0 до 10 кв. м.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината 

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 6 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІI зона за месец от 10 до 30 кв.м.

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 40 лв.

Такса за ползване на т търговска площ прилежаща към зхр IІ зона за месец от 10 до 30 кв.м. за всеки кв. м. над 10 кв. м. на месец

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 2 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІI зона за месец над 30 кв.м

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 100 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр II зона  над 30 кв.м. за всеки кв. м. над 30 кв. м. на месец

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 1 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІII зона за месец от 0 до 10 м. кв.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 4 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІII зона за месец от 10 до 30 кв. м

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 30 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІII зона за м. от 10 до 30 кв. за всеки кв. м. над 10 кв. м. на месец

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 2 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІII зона за месец над 30 кв.м

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 60 лв.

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към зхр ІII зона за месец над 30 кв.м за всеки кв. м. над 30 кв. м. на месец

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 1 лв.

Такса за ползване на маса за един ден на зеленчуков пазар

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 3 лв.

Такса за ползване на пазар от производители с цел търговия-кола впряг с добитък

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 5 лв.

Такса за ползване на пазари от производители с цел търговия-с лек автомобил

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 5 лв.

Такса за ползване на пазари от производители с цел търговия-товарен автомобил или ремарке

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 10 лв.

Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на  стоки/ панаири,събори/

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 3,00 лв. /кв.м.

Такса за ползване на места, върху които са организирани панорами, концерти, стрелбища, цирк и др.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 2,00 лв. /кв.м.

Pегистрация на търговски обекти

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 14 дни
Такса: без такса

Издаване на други непосочени удостоверения

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 3,00 лв.

Такса месечен абонамент за ползване на место от 3 до 6 кв. м на специализиран пазар

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 10,00 лв

Такса месечен абонамент за ползване на место над 6 кв. м на специализиран пазар

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 15,00 лв.

Такса на 1 квадратен метър заемана площ на ден на специализиран пазар “Битак”

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината 

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 1,50 лв.

Такса за продажба на животни и риба – на кв.м заемана площ на ден

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 1,50 лв.

Такса за ползване на терени ПОС за паркоместа от 15 кв. м

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 50,00 лв.

Изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадена

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината
Срок за издаване: 30 дни
Такса: 50,00 лв.

Уведомление за вписване на търговски обект в информационен регистър “Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 14 дни

Такса: без такса


Уведомление за вписване на търговски обекти в информационен регистър „Търговска дейност в обекти за открито

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 7 дни

Такса: без такса

Уведомление за вписване на търговски обект в информационен регистър „Търговска дейност в обекти с ненормирано работно време"

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: без такса

Такса за ползване на общински терени за преместваеми съоръжения 1-ва зона

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 5,00 лв.


Такса за ползване на общински терени за преместваеми съоръжения 2-ра зона

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 4,00 лв.

Такса за ползване на общински терени за преместваеми съоръжения 3-та зона

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 3,00 лв.

Такса за вендинг автомати, машини за играчки и игрални машини на общински терен – без ползване на ел.енергия от Община Карлово

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок на изпълнение: 30 дни
Такса: 20,00 лв.

Такса за вендинг автомати, машини за играчки и игрални машини на общински терен с ползване на ел.енергия от Община Карлово

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 50,00 лв.

Такса за ползване на маса месечен абонамент на зеленчуков пазар

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни
Такса: 40,00 лв.

Дневна такса за ползване на тегло-измервателни уреди на зеленчуков пазар

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 2,00 лв.

Такса за заеман кв. метър на ден на зеленчуков пазар

Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 1,50 лв.

Такса за заеман кв. метър  на зеленчуков пазар от терен до маса

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 30 дни

Такса: 13 лв.

Такса месечен абонамент за ползване на место до 3 кв. м на специализиран пазар

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден
Такса: 5 лв.
8:15-12:15/ 13:00-17:00