Потърсете в сайта

Екология, управление на отпадъци и природни ресурси

Дата на публикуване: 03.06.2015 07:06
Административни услиги "Зелена система"
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Админисративни услуги "Селско стопанство и екология"
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Други
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Издаване на заповед за изземване на имот
Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини
Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Издаване на скица за недвижим имот
Такса за притежаване на куче
Удостоверение за идентичност на поземлен имот
Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота
Предоставяне на данни за координати (X Y) на гранични точки параграф 4
Предоставяне  данни за координати (X Y) на точки от опорната мрежа
Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура
Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 11 контура
Приемане на искане и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ
Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па
Издаване на разрешително за водовземане от води,включително от язовири и микро- язовири публична общинаска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите
За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително
За издаване на заверено копие на документ
Заявление по член 37-ми пасища и ливади
Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца
Заявление за участие в извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.
Услуги с автовишка
Продажба на дървесина


Наименование Брой тегления
Заявление за участие в извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета. 2661 Изтегли документ с име "Заявление за участие в извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета."
 1. Екология, управление на отпадъци и природни ресурси - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 3. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 4. Попълване/поправка на кадастрален план
 5. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 6. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
 7. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 9. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 10. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 11. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 12. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 13. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 14. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 15. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 16. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 17. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 18. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 19. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 20. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 21. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 22. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 23. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 24. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 25. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 26. Издаване на разрешение за строеж
 27. Издаване на виза за проектиране
 28. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 29. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
 30. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 31. Издаване на скици за недвижими имоти
 32. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
 33. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 34. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 35. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 36. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 37. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 38. Издаване на заповед за изземване на имот
 39. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 40. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 41. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 42. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 43. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 44. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 45. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 46. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 47. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 48. Промяна в актовете за гражданско състояние
 49. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 50. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 51. Издаване на удостоверение за семейно положение
 52. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 53. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 54. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 55. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 56. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 57. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 58. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 59. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 60. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 61. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 62. Възстановяване или промяна на име
 63. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 64. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 65. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 66. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 67. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 68. Издаване на удостоверение за наследници
 69. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 70. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 71. Прекратяване на категория на туристически обект
 72. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 73. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 74. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 75. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
 76. Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.
 77. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 78. Категоризация на места за настаняване
 79. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
 80. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 81. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 82. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 83. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 84. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 85. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 86. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 87. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 88. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 89. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 90. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 91. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 92. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 93. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 94. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 95. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 96. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 97. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 98. Справки (устни и писмени) от кадастъра
 99. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 100. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 101. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 102. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 103. Предоставяне на достъп до обществена информация
 104. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 105. Припознаване на дете
 106. Общинска собственост, земеделие и гори
 107. Местни данъци и такси
 108. Устройство на територията
 109. Стопански дейности
 110. Гражданска регистрация на населението