Потърсете в сайта

Екология, управление на отпадъци и природни ресурси

Административни услуги "Зелена система"
Номер Име
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
Номер Име
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
Други
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
  Издаване на заповед за изземване на имот
  Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини
  Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
  Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
  Издаване на скица за недвижим имот
  Такса за притежаване на куче
  Удостоверение за идентичност на поземлен имот
  Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота
  Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4
  Предоставяне  данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа
  Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура
  Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 11 контура
  Приемане на искане и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
  Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ
  Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па
  Издаване на разрешително за водовземане от води,включително от язовири и микро- язовири публична общинаска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
  Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите
   За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително
  За издаване на заверено копие на документ
  Заявление по член 37-ми пасища и ливади
  Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца


 1. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура
 2. Предоставяне данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа
 3. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца
 4. Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини
 5. Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4
 6. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микро- язовири публична общинска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 7. Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота
 8. Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 9. Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 10. Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па
 11. Приемане на искане и жалби,свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 12. Удостоверение за идентичност на поземлен имот
 13. Заявление по член 37-ми пасища и ливади
 14. За издаване на заверено копие на документ
 15. За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително
 16. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите
 17. Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ
 18. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 10 контура
 19. Такса за притежаване на куче
 20. Издаване на скица за недвижим имот
 21. Издаване на заповед за изземване на имот

Времето в Карлово