Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Екология, земеделие и пририродни ресурси
Издаване на заповед за изземване на имот

Необходими документи:
1. Заявление
2. Документ за собственост
3. Протокол за трасиране
4. Протокол за ВОТ

Срок за издаване
:  30 дни
Такса: 10 лв.
Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини

Необходими документи:
1. Заявление - пчели
1.1 Заявление за животновъден обект
2. Документ за собственост
3. Скица

Срок за издаване
:  7 дни
Такса: Без такса
Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи:

1. Заявление
2. Документ за собственост
3. Актуална скица
4. Задание

Срок за издаване
:  30 дни
Такса: 10 лв.
Издаване на разрешение за отсичане на до 5 броя дървета и на лозя до 1 дка в селскостопанските земи

Необходими документи:
1. Заявление
2. Документ за собственост
3. Скица на имота
4. Декларация за трасиране на имота

Срок за издаване
:  30 дни
Такса: 20 лв.
Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Необходими документи:
1. Заявление
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
3. Декларация за трасиране на имота

Срок за издаване
:  30 дни
Такса: 15 лв.

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Необходими документи:
1. Заявление

Срок за издаване
:  3 дни
Такса: 5 лв.
Издаване на скица за недвижим имот

Необходими документи:
  Заявление
1. Документ за собственост

Срок за издаване
:  7 дни
Такса: 10 лв.
Такса за притежаване на куче

Необходими документи:
 Декларация
1. Ветеринарен паспорт

Такса:
10 лв.
Удостоверение за идентичност на поземлен имот

Необходими документи:
   Заявление
1. Документ за собственост
2. Скица на имота

Срок за издаване
:  7 дни
Такса: 5 лв.
Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота

Необходими документи:

1. Документ за собственост
2. Скица на имота

Срок за издаване
:  3 дни
Такса: 3 лв.

Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4

Необходими документи:

1.Документ за собственост
2.Скица на имота

Срок за издаване
: 3  дни
Такса: 2 лв.

Предоставяне  данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа

Необходими документи:

1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  3 дни
Такса: 2 лв.
Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура

Необходими документи:

1. Документ за собственост
2. Скица на имота

Срок за издаване
:  3 дни
Такса: 3 лв.
Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 10 контура

Необходими документи:

1. Документ за собственост
2. Скица на имота

Срок за издаване
:  3 дни
Такса: 5 лв.
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд-едра

Необходими документи:

1. Разрешително за отсичане

Такса:
1 лв.

Измерване ,кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд-средна

Необходими документи:

1. Pазрешително за отсичане

Такса:
1,50 лв.

Приемане на искане и жалби,свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

Необходими документи:

1. Документ за собственост
2. Скица на имота

Срок за издаване
:  30 дни
Такса: 10 лв.

Издаване на превозен билет за транспортиране на придобита дървесина

Необходими документи:
1. Заявление
2. Разрешително за отсичане

Такса:
3 лв.

Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ

Такса:
6 лв.

Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па

Необходими документи:
Заявление
1. Документ за собственост

Срок за издаване
:  7 дни
Такса: 10 лв.

Издаване на разрешително за водовземане от води,включително от язовири и микро- язовири публична общинаска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Необходими документи:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 24 от заповедта; 

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 25 от заповедта; 

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ -Приложение № 26 от заповедта; 
 

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) - публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 27 от заповедта; 

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения - Приложение № 28 от заповедта. 

6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 29 от заповедта. 
2. Проект за добив

Срок за издаване
:  60 дни
Такса: 250 лв.

За продължаване на срока на издадено Pазрешително

1. Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) - Приложение № 31 от заповедта;
2.Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) - Приложение № 32 от заповедта.

Срок за издаване
:  60 дни
Такса: 100 лв.

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите

Необходими документи:
1. Заявление

Срок за издаване
: 60 дни
Такса: 250 лв.

За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително

Необходими документи:

1. Заявление
 Срок за издаване:  60 дни

Такса:
150 лв.

За издаване на заверено копие на документ

Срок за издаване:
  7 дни
Такса: 7 лв.

Заявление по член 37-ми пасища и ливади
   Заявление по член 37- ми пасища и ливади
8:15-12:15/ 13:00-17:00