Потърсете в сайта

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микро- язовири публична общинска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Дата на публикуване: 21.08.2020 15:29

Необходими документи:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 24 от заповедта

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 25 от заповедта; 

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ -Приложение № 26 от заповедта; 
 
4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) - публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) - Приложение № 27 от заповедта; 

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения - Приложение № 28 от заповедта. 

6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - Приложение № 29 от заповедта. 
2. Проект за добив

Срок за издаване
:  60 дни
Такса: 250 лв.


За продължаване на срока на издадено Разрешително

1. Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) - Приложение № 31 от заповедта;
2.Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) - Приложение № 32 от заповедта.

Срок за издаване
:  60 дни
Такса: 100 лв.


 1. ублична общинска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините... - Текуща страница
 2. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура
 3. Предоставяне данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа
 4. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца
 5. Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини
 6. Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4
 7. Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота
 8. Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 9. Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 10. Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па
 11. Приемане на искане и жалби,свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 12. Удостоверение за идентичност на поземлен имот
 13. Заявление по член 37-ми пасища и ливади
 14. За издаване на заверено копие на документ
 15. За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително
 16. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите
 17. Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ
 18. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 10 контура
 19. Такса за притежаване на куче
 20. Издаване на скица за недвижим имот
 21. Издаване на заповед за изземване на имот