Потърсете в сайта

Предоставяне данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа

Дата на публикуване: 21.08.2020 15:27
Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота

Срок за издаване:  3 дни
Такса: 2 лв.

 1. Предоставяне данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа - Текуща страница
 2. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура
 3. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца
 4. Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини
 5. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микро- язовири публична общинска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 6. Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4
 7. Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота
 8. Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 9. Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 10. Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па
 11. Приемане на искане и жалби,свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 12. Удостоверение за идентичност на поземлен имот
 13. Заявление по член 37-ми пасища и ливади
 14. За издаване на заверено копие на документ
 15. За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително
 16. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите
 17. Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ
 18. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 10 контура
 19. Такса за притежаване на куче
 20. Издаване на скица за недвижим имот
 21. Издаване на заповед за изземване на имот