Потърсете в сайта

Заявление по член 37-ми пасища и ливади

Дата на публикуване: 21.08.2020 15:35
Заявление по член 37- ми пасища и ливади

 1. Заявление по член 37-ми пасища и ливади - Текуща страница
 2. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура
 3. Предоставяне данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа
 4. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца
 5. Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини
 6. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микро- язовири публична общинска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 7. Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4
 8. Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота
 9. Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация, дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 10. Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 11. Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па
 12. Приемане на искане и жалби,свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 13. Удостоверение за идентичност на поземлен имот
 14. За издаване на заверено копие на документ
 15. За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително
 16. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите
 17. Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ
 18. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 10 контура
 19. Такса за притежаване на куче
 20. Издаване на скица за недвижим имот
 21. Издаване на заповед за изземване на имот