Потърсете в сайта

Гражданска регистрация на населението

Дата на публикуване: 26.07.2018 10:30
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Номер Име
2016 Издаване на удостоверение за наследници
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2033 Възстановяване или промяна на име
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2053 Припознаване на дете
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
  Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър
  Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско  гражданство
  Издаване на удостоверения, уверения, служебни бележки и др. по искане на граждани
  Издаване на удостоверение за верен ЕГН 
  Издаване на препис извлечение от акт за раждане
  Издаване на препис извлечение от акт за брак