Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Гражданска регистрация на населението
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица/;         
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица/;         
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване: до 3 работни дни
Такса: 5 лв.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;         
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:

1 . Заявление /по образец/;         
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 1 месец
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;         
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението / по образец/;        
2. Документи за самоличност
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
4. Официален документ, от който да са видни личните данни и семейното положение на чуждия гражданин.

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 10 лв


Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в България

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документи за самоличност
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
4. Официален документ, от който да са видни личните данни и семейното положение на чуждия гражданин

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 10 лв


Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи:

1 Заявление за постоянен адрес
2. Документ за собственост и/или Декларация за съгласие на собственика (по чл.92, ал.3 или по чл.92, ал.6 от ЗГР)
3. Документ за самоличност

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Необходими документи:

1. Адресна карта за настоящ адрес
2. Документ за собственост и/или Декларация за съгласие на собственика (по чл.92, ал.3 или по чл.92, ал.6 от ЗГР)
3. Документ за самоличност

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 5 лв.


Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 7 лв.


Припознаване на дете

Необходими документи:

1. Документи за самоличност;        
2. Заявление по чл. 65 от семейния кодекс (по образец)

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Необходими документи:

1. Молба по образец
2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
3. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
4. Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето.
5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
6. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
7. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;
8. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало;
9. Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.
10. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD

Срок за издаване:
до 1 месец.
Такса: 5 лв.


Възстановяване или промяна на име

Необходими документи:
1 . Заявление /по образец/;         
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 14 работни дни.
Такса: без такса


Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи:

1 . Заявление /по образец/;         
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 8 работни дни.
Такса: без такса


Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от Семейния кодекс и по право - по чл. 173 от Семейния кодекс)

Необходими документи:

1. Декларация за отсъствие на обстоятелства настойничество и попечителство
2. Декларация-съгласие настойникДекларация-съгласие настойник
3. Декларация-съгласие попечителство
4. Заявление настойничество
5. Заявление попечителство
6. Лични документи   
7. Удостоверение за съдимост;        
8. Списък на имуществото       

Срок за издаване:
до 1 месец.
Такса: без такса


Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско  гражданство.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;        
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни
Такса: 3 лв.


Издаване на удостоверения ,уверения,служебни бележки и др. по искане на граждани

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок за издаване:
до 3 работни дни.
Срок за издаване: 3 лв.


Издаване на удостоверение за верен ЕГН 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;
2. Документ за самоличност ;
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

8:15-12:15/ 13:00-17:00