Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти

Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане - "АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
23.09.2020
Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане - "АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Разрешение за водовземане в имот №02720.37.44 по кадастралната карта на гр. Баня
23.07.2020
Разрешение за водовземане в имот №02720.37.44 по кадастралната карта на гр. Баня

Разрешинелно за водовземане на подземни води - обект "Дестилерия за преработка на етерично маслени култури"
10.07.2020
Разрешинелно за водовземане на подземни води - обект "Дестилерия за преработка на етерично маслени култури"

Решение № РР-3801/29.04.2020 г. на Директора на БДИБР за отказ за продължаване срока на дейстиве на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Равна
15.06.2020
Решение № РР-3801/29.04.2020 г. на Директора на БДИБР за отказ за продължаване срока на дейстиве на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Равна

Съобщение за публично обявяване - тръбен кладенец с. Слатина
13.04.2020

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река "Голяма река"
14.01.2020
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река "Голяма река"

8:15-12:15/ 13:00-17:00