Потърсете в сайта

Води и водни обекти


24.09.2021
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма до с. Розино

21.09.2021
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма за общински рибарник в УПИ №1-рибарници, в кв.45 а гр. Клисура.

19.07.2021
Процедура за продължаване и изменение на разрешително за водовземане от минерална вода гр. Баня – “Акцент -76“  ЕООД – гр. Баня

19.07.2021
Процедура за продължаване и изменение на разрешително за водовземане от минерална вода гр. Баня – „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД клон - Баня

08.07.2021
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Лагерен завод, площадка Кърнаре

19.05.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 39 ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди   УВЕДОМЯВА:            Засегнатото население за Проект за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охроанителна зона (СОЗ) около речно водохващане на...