Потърсете в сайта

Контакти

Дата на публикуване: 05.08.2019 11:05
Телефонен указател
Централа 0335/ 54 500
Факс 0335/ 54 533
Горещ телефон 0335/ 54 599
е-mail: obshtina@karlovo.bg
Административно  звено Ръководител Телефон Имейл
1 Кмет  на  община Емил КАБАИВАНОВ 54501 kmet@karlovo.bg
2 Заместник   кмет Антон МИНЕВ 54502 a.ninev@karlovo.bg
2.1. Заместник   кмет Николай ЦВЕТКОВ 54505 n.cvetkov@karlovo.bg
2.2. Заместник   кмет Данка ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА 54503
3 Секретар  на  община Стефан  СТЕФАНОВ 54506 secretar@karlovo.bg
4 Главен архитект Филип ФИЛИПОВ 54518
5 Главен счетоводител Атанас КУЗМАНОВ 54514
6 Финансов  контрольор Евгения  ХРИСТОВА 54550
7  Звено „Вътрешен  одит” - Ръководител Диана  БОШЕВА  54565
8 Звено  „Инспекторат” Ръководител Весела  СОТИРОВА 54680 inspectorat@karlovo.bg
ОБЩА    АДМИНИСТРАЦИЯ
9 Дирекция „Обща администрация”
Директор на дирекция
Веселка СОТИРОВА 54510 sotirova@karlovo.bg
9.1. Отдел „Административно, информационно и праврно обслужване и човешки ресурси” Началник отдел Люба МАЛЕШКОВА 54593 maleshkova@karlovo.bg
9.1.1. Сектор „Администартивно и информационно обслужване”
Началник сектор
Даниела ИГЛЕВА 54583 igleva@karlovo.bg
9.1.2. Сектор „Човешки ресурси”
Началник сектор
Стела  ВОРОНОВА 54592 s.voronova@karlovo.bg
9.1.3. Сектор „Правно и нормативно обслужване”
Началник сектор
Ивелина  ДИМОВСКА 54582
9.1.4. Сектор „Обществени поръчки”
Началник сектор
Цветана  МЕТАКСИНОВА 54586
9.2. Отдел  „Канцелария”
Началник на отдел
Слави ДЖАЛЪЗОВ 54504 dzhalazov@karlovo.bg
9.3. Отдел  „Финансово - стопански дейности”
Началник на отдел
Ваня ЛИЛОВА 54545
9.4. Отдел „Местни данъци и такси” Началник на отдел Лиляна АТАНАСОВА-ТИЛОВА 54699
Отдел „Местни данъци и такси” Главен специалист 54693/54696 54697/54698
Отдел „Местни данъци и такси” Приходна каса 54694/54695
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
10 Дирекция  „Специализирана администрация"
Директор на дирекция
Йордан ХАЛАДЖОВ 54580
10.1 Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми”
Началник на отдел
Красен  КРАЕВ 54551 kraev@karlovo.bg
10.2. Отдел  „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
Началник на отдел
Матьо  ПИСАЧЕВ 54516
10.3. Отдел „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”
Началник на отдел
Павлена СТАНЕВА 54564
10.4. Отдел „Образование и култура”
Началник на отдел
Петя   НАЙДЕНОВА 54515
10.5. Отдел „Социални и младежки дейност, спорт и туризъм”
Началник отдел
Катя МАЧЕВА 54515
10.6. Отдел „Екология, управление на отпадъци и природни ресурси”
Началник на отдел
Милена  КОВАЧЕВА 54517 eko@karlovo.bg
10.7. Отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”
Началник на отдел
Людмила ГЮРОВА 54577
ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ
Гише 1 - "Деловодство" 54520
Гише 2 - "Природни ресурси, екология и земеделие" 54521
Гише 4 - "Устройство на територията" 54524
Гише 5 - Постоянна приемна на кмета 54522
Гише 6 - ГРАО 54525
54526
grao@karlovo.bg
Гише 7 - Каса приходи/разходи 54529
Охрана 54532
Оперативен дежурен 54555
Звено "Общинска самоохрана"
Началник на звено
Дечко Кeрезов 54690
 Звено "Комунални дейности"
Началник на звено
Лалка Калеева 91645
Обреден дом 895509092
КМЕТОВЕ НА КМЕТСВА
Кмет кметство Баня
Гр. Баня, ул.”Байкал” № 11
Стамен Гешев 894627057 banya@karlovo.bg
Кмет кметство Бегунци
с. Бегунци, ул. 1-ва №25
Мария Таслакова 893561048 begunci@karlovo.bg
Кмет кметство Богдан
с. Богдан, ул. 14 - та № 1
Христо Иванов 894627056 bogdan@karlovo.bg
Кмет кметство Васил Левски
с. Васил Левски, ул. 1- ва А № 2
Доньо  Стоянов 894438618 levski@karlovo.bg
Кмет кметство Ведраре
с. Ведраре, ул. 1-ва № 6
Койчо  Мутафчийски 895538123 vedrare@karlovo.bg
Кмет кметство Войнягово
с. Войнягово, ул."1-ва" № 2-4
Тодор Танковски 894438698 vojnqgovo@karlovo.bg
Кмет кметство Горни Домлян
с. Горни Домлян, ул. "9-ти Септември" №21
Тошо Томанов 899917924 gdomlyan@karlovo.bg
Кмет кметство Дъбене
с. Дъбене, ул.14-та №2
Николай Ковачев 893561050 dabene@karlovo.bg
Кмет кметство Иганово
с. Иганово, ул. "Георги Димитров " №25А
Павел Павлов 895538122 iganovo@karlovo.bg
Кмет кмество Калофер
гр. Калофер,  ул. "Христо Ботев" № 2
Румен Стоянов kalofer@karlovo.bg
Кмет кметство Каравелово
с. Каравелово, ул."Георги Димитров"№53
Славка  Червенкова 897098990 karavelovo@karlovo.bg
Кмет кметство Климент
с. Климент, ул. 1-ва, № 26
Мано Манов 899917938 kliment@karlovo.bg
Кмет кметсво Клисура
гр. Клисура, Ул. Елена и Андон Станеви 2
Генка  Тодорова 893343685 klisura@karlovo.bg
Кмет кметство Кърнаре
с. Кърнаре, ул. 1-ва №15
Боньо Бонев 899917935 karnare@karlovo.bg
Кмет кметство Певците
с. Певците, ул. 1-ва №2
Богдан Богданов 899917934 pevcite@karlovo.bg
Кмет кметство Слатина
с. Слатина, ул. "Девета" № 10
Петър Делков 893561049 slatina@karlovo.bg
Кмет кметство Соколица
с. Соколица, 
Ненко Ненков 899917931 sokolica@karlovo.bg
Кмет кметство Столетово
с. Столетово, площад " Шипка " №2
Мирослав Колев 895538124 stoletovo@karlovo.bg
Кмет кметство Розино
с. Розино, ул. Христо Ботев №62
Али Кючук 894461235 rozino@karlovo.bg
Кмет кметство Христо Даново
с. Христо Даново, ул. 1-ва, № 24
Севдалин Янков 894471755 danovo@karlovo.bg
Кметски наместник Мраченик
с. Мраченик, ул. 1-ва №50
Мария Урумова 893343689 mrachenik@karlovo.bg
Кметски наместник
Куртово
с. Куртово, УЛ 1-ва №13
Станимир  Станчев 893343681 kurtovo@karlovo.bg
Кметски наметстник Пролом
с. Пролом, ул.2-ра №7
Христо Иванов 894438617 prolom@karlovo.bg
Кметски наместник Московец
с. Московец, ул."2-ра" №21
Валентин Ненов 894471783 moskovec@karlovo.bg
Кметски наместник  Домлян
с. Домлян, ул. "1-ва" №11
Мано Несторов 894438616 domlyan@karlovo.bg
Главен специалист кв. Сушица Пенка Караджова  0893406135 sushica@karlovo.bg
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател на Общински съвет Доньо Тодоров 54540
Технически сътрудник в Общински съвет Ренета Филипова 54542
Факс на Общински съвет 54541