Потърсете в сайта

Контакти

Дата на публикуване: 05.08.2019 11:05

Телефонен указател
Централа 0335/ 54 500
Факс 0335/ 54 533
Горещ телефон 0335/ 54 599
Email: obshtina@karlovo.bg
Официална Facebook страница на община Карлово
Общинска администрация
Административно звено Ръководител Телефон Имейл
1 Кмет на община Емил Кабаиванов 54501 kmet@karlovo.bg
2 Заместник кмет Антон Минев 54502 aminev@karlovo.bg
2.1 Заместник кмет Николай Цветков 54505 n.cvetkov@karlovo.bg
2.2 Заместник кмет Данка Зидаров-Люртова 54503 lyurtova@karlovo.bg
3 Секретар на община Стефан Стефанов 54506 sekretar@karlovo.bg
4 Главен архитект Филип Филипов 54518 architect@karlovo.bg
5 Главен счетоводител Атанас Кузманов 54514 akuzmanov@karlovo.bg
6 Финансов контрольор Евгения Христова 54550 fin@karlovo.bg
7 Звено „Вътрешен одит” - ръководител Диана Бошева  54565
8 Звено „Инспекторат” - ръководител Весела Сотирова 54680 inspectorat@karlovo.bg
Обща администрация
9 Дирекция „Обща администрация” - директор на дирекция Веселка Сотирова 54510 sotirova@karlovo.bg
9.1 Отдел „Административно, информационно и праврно обслужване и човешки ресурси” - началник отдел Люба Малешкова 54593 maleshkova@karlovo.bg
9.1.1 Сектор „Администартивно и информационно обслужване” - началник сектор Даниела Иглева 54583 igleva@karlovo.bg
9.1.2 Сектор „Човешки ресурси” - началник сектор Стела Воронова 54593 s.voronova@karlovo.bg
9.1.3 Сектор „Правно и нормативно обслужване” - началник сектор Ивелина  Димовска 54552 dimovska@karlovo.bg
9.1.4 Сектор „Обществени поръчки” - началник сектор 54586
9.2 Отдел  „Канцелария” - началник на отдел Слави Джалъзов 54504 dzhalazov@karlovo.bg
9.3 Отдел  „Финансово - стопански дейности” - началник на отдел Ваня Лилова 54545 vtlilova@karlovo.bg
9.4 Отдел „Местни данъци и такси” - началник на отдел Елена Ненова 54699 mdt@karlovo.bg
Отдел „Местни данъци и такси” Главен специалист 54693 mdt@karlovo.bg
Приходна каса  54695 mdt@karlovo.bg
Специализирана администрация
10 Дирекция  „Специализирана администрация" - директор на дирекция Йордан Халаджов 54580 yhaladzhov@karlovo.bg
10.1 Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми” - началник на отдел Красен Краев 54551 kraev@karlovo.bg
10.2 Отдел  „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството” - началник на отдел Матьо Писачев 54516 tsu@karlovo.bg
10.3 Отдел „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура” - началник на отдел Павлена Станева 54564 pstaneva@karlovo.bg
10.4 Отдел „Образование и култура” - началник на отдел Петя Найденова 54515 obrazovanie@karlovo.bg
10.5 Отдел „Социални и младежки дейност, спорт и туризъм” - началник отдел Катя Ммачева 54567 kmacheva@karlovo.bg
10.6 Отдел „Екология, управление на отпадъци и природни ресурси” - началник на отдел Милена Ковачева 54517 eko@karlovo.bg
10.7 Отдел „Общинска собственост, земеделие и гори” - началник на отдел Людмила Гюрова 54577 os@karlovo.bg
Център за обслужване на граждани
Гише 1 Деловодство 54520 delo@karlovo.bg
Гише 2 Природни ресурси, екология и земеделие 54521 eko@karlovo.bg
Гише 4 Устройство на територията 54524 tsu@karlovo.bg
Гише 5 Постоянна приемна на кмета 54522
Гише 6 ГРАО 54525 / 54526 grao@karlovo.bg
Гише 7 Каса приходи/разходи 54529
Охрана 54532
Оперативен дежурен 54555
Общинска самоохрана Дечко Керезов 54690
Комунални дейности Лалка Калеева 91645
Обреден дом 0895509092
Длъжностното лице по защита на личните данни 54552 dpo@karlovo.bg
Длъжностното лице за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН Илия Данчев 54552 zzlpspoin@karlovo.bg
Кметове на кметства и кметски наместничества
Кмет кметство Баня
гр. Баня, ул. „Байкал” № 11
Стамен Гешев 0894627057 banya@karlovo.bg
Кмет кметство Бегунци
с. Бегунци, ул. 1-ва № 25
Мария Таслакова 0893561048 begunci@karlovo.bg
Кмет кметство Богдан
с. Богдан, ул. 14-та № 1
Христо Иванов 0894627056 bogdan@karlovo.bg
Кмет кметство Васил Левски
с. Васил Левски, ул. 1-ва № 2А
Доньо Стоянов 0894438618 levski@karlovo.bg
Кмет кметство Ведраре
с. Ведраре, ул. 1-ва № 6
Койчо Мутафчийски 0895538123 vedrare@karlovo.bg
Кмет кметство Войнягово
с. Войнягово, ул. 1-ва № 2-4
Тодор Танковски 0894438698 vojnqgovo@karlovo.bg
Кмет кметство Горни Домлян
с. Горни Домлян, ул. „9-ти Септември" № 21
Тошо Томанов 0899917924 gdomlyan@karlovo.bg
Кмет кметство Дъбене
с. Дъбене, ул. 14-та № 2
Николай Ковачев 0893561050 dabene@karlovo.bg
Кмет кметство Иганово
с. Иганово, ул. „Георги Димитров " № 25А
Павел Павлов 0895538122 iganovo@karlovo.bg
Кмет кмество Калофер
гр. Калофер,  ул. „Христо Ботев" № 2
Румен Стоянов kalofer@karlovo.bg
Кмет кметство Каравелово
с. Каравелово, ул. „Георги Димитров" № 53
Славка Червенкова 0897098990 karavelovo@karlovo.bg
Кмет кметство Климент
с. Климент, ул. 1-ва, № 26
Мано Манов 0899917938 kliment@karlovo.bg
Кмет кметсво Клисура
гр. Клисура, ул. „Елена и Андон Станеви" № 2
Генка Тодорова 0893343685 klisura@karlovo.bg
Кмет кметство Кърнаре
с. Кърнаре, ул. 1-ва № 15
Боньо Бонев 0899917935 karnare@karlovo.bg
Кмет кметство Певците
с. Певците, ул. 1-ва № 2
Богдан Богданов 0899917934 pevcite@karlovo.bg
Кмет кметство Слатина
с. Слатина, ул. „Девета" № 10
Петър Делков 0893561049 slatina@karlovo.bg
Кмет кметство Соколица
с. Соколица, център
Ненко Ненков 0899917931 sokolica@karlovo.bg
Кмет кметство Столетово
с. Столетово, площад „Шипка" № 2
Мирослав Колев 0895538124 stoletovo@karlovo.bg
Кмет кметство Розино
с. Розино, ул. „Христо Ботев" № 62
Али Кючук 0894461235 rozino@karlovo.bg
Кмет кметство Христо Даново
с. Христо Даново, ул. 1-ва, № 24
Севдалин Янков 0894471755 danovo@karlovo.bg
Кметски наместник Мраченик
с. Мраченик, ул. 1-ва № 50
Мария Урумова 0893343689 mrachenik@karlovo.bg
Кметски наместник Куртово
с. Куртово, ул. 1-ва № 13
Станимир Станчев 0893343681 kurtovo@karlovo.bg
Кметски наметстник Пролом
с. Пролом, ул. 2-ра № 7
Христо Иванов 0894438617 prolom@karlovo.bg
Кметски наместник Московец
с. Московец, ул. 2-ра № 21
Валентин Ненов 0894471783 moskovec@karlovo.bg
Кметски наместник  Домлян
с. Домлян, ул. 1-ва № 11
Мано Несторов 0894438616 domlyan@karlovo.bg
Главен специалист кв. Сушица Пенка Караджова 0893406135 sushica@karlovo.bg
Общински съвет
Председател на Общински съвет Доньо Тодоров 54540 obs@karlovo.bg
Технически сътрудник в Общински съвет Ренета Филипова 54542
Факс на Общински съвет 54541
Mесторазположение на администрацията
Адрес: 4300, Карлово, ул. Петко Събев №1