Потърсете в сайта

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

Дата на публикуване: 03.11.2020 16:55

Планът се разработва в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Планът е част от системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Планът за интегрирано развитие на община Карлово е документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното постигане и е картата за управление на община Карлово през следващите седем години.

Планът за интегрирано развитие на община Карлово (ПИРО) е стратегически документ, който обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Той очертава най-благоприятните насоки за развитие, базирани на приемственост, познание за наличните ресурси и техните възможности, нуждите и очакванията, използвайки натрупания положителен управленски и житейски опит, в контекста на променящата се икономическата, социалната и екологичната среда и съобразен с действащата нормативната рамка.

Информация, относно разработването и съгласуването на Плана за интегрирано развитие на община Карлово за периода 2021-2027 година ще бъде отразена на интернет страницата на Община Карлово, с цел осигуряване на публичност и прозрачност.