Потърсете в сайта

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект: „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в Община Карлово“.