Потърсете в сайта

Изкупуване право на собственост

Дата на публикуване: 31.08.2020 14:35

Необходими документи:
1. Заявление по образец           
2. Актуална скица на имота и комбинирана скица, когато имотът е в населено място с влязла в сила кадастрална карта              
3. Копие от документ за собственост  
4. Удостоверение за наследници

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 30 лв.