Потърсете в сайта

административни услуги


16.04.2020
 Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужванеИнформация 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:Информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес:  karlovo.bg и в профила на община Карлово в Административния регистър.2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.3....

17.06.2015
{slider Дневен център за деца с увреждания}       Центърът е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, като осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребности им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.Ползването на социалната услуга дава възможност на...

03.06.2015
Наименование на административна услуга Такса физически лица 1.             Такса за ползване на лагер от ученици в размер на ден 3.00 лв 2.             Такса за ползване на лагер от възрастни в размер на ден 7.00 лв 3.             Такса за участия в организирани общински празници на чуждестранни туристи организирано от туроператорски фирми за група от 20 човека 30.00 лв 4.             Такса за участие в организирани общински празници на чуждестранни туристи организирано от туроператорски фирми за групи...

03.06.2015
{slider 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал }Срок за издаване: 7 дни Такса: без такса{slider 2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал }Необходими документи:1.Декларация по образец 2. 2 бр. медицински свидетелства 3. Данни за свидетелитеСрок за издаване:  7 дни Такса: без такса{slider 3.  Издаване на бележка за погребение }Необходими документи:1. Документ за самоличност Такса: 0,50 лв.{slider 4. Издаване на препис-извлечение от...

26.05.2015
{slider 1. Категоризация на заведения за хранене и развлечение до 20 места за сядане}Необходими документи 1.Заявление по образец за категоризиране на обекта - /Заявлението се     подава от лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство или упълномощено от него лице/;2. Формуляр по образец за определяне на категорията;3.Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право...

25.05.2015
{slider 1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат}Необходими документи:1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец/;2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица/;         3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;Срок за издаване: до 3 работни дниТакса: 5 лв.{slider 2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат}Необходими документи:1....


  1. административни услуги - Текуща страница