Потърсете в сайта

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.

Дата на публикуване: 28.08.2020 15:31
Необходими документи:
 1. Заявление;
 2. Уведомление за исканата проверка,
 3. Строително разрешение
Срок за издаване: 3 дни
Такса: Безплатна

 1. не на строителна линия и ниво на строеж.... - Текуща страница
 2. Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
 3. Тръжна / конкурсна /документация за участие в търг / конкурс / за отдаване под наем и продажба на имоти и вещи – общинска собственост
 4. Разглеждане на проекти в ЕСУТ на Община Карлово
 5. Вписване в регистър на технически паспорти
 6. Вписване на промяна в обстоятелствата в регистъра на сдруженията на собствениците
 7. Комбинирана скица за общински имоти
 8. Вписване на Сдружение на собствениците в публичния регистър на сгради в режим на етажна собственост
 9. Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
 10. Вписване на документ за собственост в имотен регистър към кадастрален план
 11. Процедиране на изменение на регулацията по чл.15 по ЗУТ, във връзка с искане за промяна на границите на урегулиран поземлен имот
 12. Процедиране на парцеларни и трасировъчни планове
 13. Процедиране на изменения на ПУП-ПP, ПPЗ, ПЗ и PУП
 14. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства
 15. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект
 16. За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти
 17. За процедиране на комплексни проекти по чл. 150 за ПУП, включително и PУП
 18. Заверка на преписи от документи и копие от планове и документацията към тях
 19. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти в урбанизирани територии
 20. Уведомление за заверена заповедна книга и протокол за откриване на строителна линия
 21. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове за имоти извън урбанизирани територии с начин на трайно ползване за неземеделски нужди