Потърсете в сайта

За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти

Дата на публикуване: 28.08.2020 14:56
Необходими документи:
1. Заявление;
2. Документ за собственост или договор за суперфиция;
3. Проект в три екземпляра съдържащ: Инвестиционно технически проект в необходимия обем и съдържание съгласно Наредба 4 и комплектовано съгласно изискванията ЗУТ. Проект част "Архитектура" с работна ситуация; "Строителни конструкции" и /геоложки доклад по необходимост/ съгласуван с технически контрол по част конструктивна; "Ел. инсталации"; "ВиК"; "ОВ" /при необходимост/;ПБ+ становище от РСПБЗН за I, II, III кат. "Топлотехническа ефективност"; "Технология" /за обекти в които се предвижда производствена дейност или са предназначени за комплексно обществено обслужване/; Трасировъчен план и вертикална планировка; "ПБЗ";
4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда /по необходимост/ и Предварителен договор с експлоатационните дружества;  
5. Технически паспорт при преустройство;
6. Договор по чл. 183 от ЗУТ при съсобственост

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 
 • По 2,60 лв. на кв.м. РЗП
 • По 1,30 лв. на л.м.
 • Но не по-малко от 130лв.

 


 1. За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти - Текуща страница
 2. Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
 3. Тръжна / конкурсна /документация за участие в търг / конкурс / за отдаване под наем и продажба на имоти и вещи – общинска собственост
 4. Разглеждане на проекти в ЕСУТ на Община Карлово
 5. Вписване в регистър на технически паспорти
 6. Вписване на промяна в обстоятелствата в регистъра на сдруженията на собствениците
 7. Комбинирана скица за общински имоти
 8. Вписване на Сдружение на собствениците в публичния регистър на сгради в режим на етажна собственост
 9. Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
 10. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.
 11. Вписване на документ за собственост в имотен регистър към кадастрален план
 12. Процедиране на изменение на регулацията по чл.15 по ЗУТ, във връзка с искане за промяна на границите на урегулиран поземлен имот
 13. Процедиране на парцеларни и трасировъчни планове
 14. Процедиране на изменения на ПУП-ПP, ПPЗ, ПЗ и PУП
 15. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства
 16. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект
 17. За процедиране на комплексни проекти по чл. 150 за ПУП, включително и PУП
 18. Заверка на преписи от документи и копие от планове и документацията към тях
 19. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти в урбанизирани територии
 20. Уведомление за заверена заповедна книга и протокол за откриване на строителна линия
 21. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове за имоти извън урбанизирани територии с начин на трайно ползване за неземеделски нужди