Потърсете в сайта

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти в урбанизирани територии

Дата на публикуване: 28.08.2020 14:45

Необходими документи:

1. Заявление;
2. Документи за собственост;
3. Скица;
4. Трасировъчен план,
5. Нотариално заверена декларация за непостигнато съгласия

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 100 лв.

 1. изирани територии... - Текуща страница
 2. Вписване на промяна в обстоятелствата в регистъра на сдруженията на собствениците
 3. Комбинирана скица за общински имоти
 4. Вписване на Сдружение на собствениците в публичния регистър на сгради в режим на етажна собственост
 5. Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
 6. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.
 7. Вписване на документ за собственост в имотен регистър към кадастрален план
 8. Процедиране на изменение на регулацията по чл.15 по ЗУТ, във връзка с искане за промяна на границите на урегулиран поземлен имот
 9. Процедиране на парцеларни и трасировъчни планове
 10. Процедиране на изменения на ПУП-ПP, ПPЗ, ПЗ и PУП
 11. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства
 12. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект
 13. За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти
 14. За процедиране на комплексни проекти по чл. 150 за ПУП, включително и PУП
 15. Заверка на преписи от документи и копие от планове и документацията към тях
 16. Уведомление за заверена заповедна книга и протокол за откриване на строителна линия
 17. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове за имоти извън урбанизирани територии с начин на трайно ползване за неземеделски нужди