Потърсете в сайта

Вписване на Сдружение на собствениците в публичния регистър на сгради в режим на етажна собственост

Дата на публикуване: 28.08.2020 15:34
Срок за издаване: 14 дни
Такса: Безплатна

 1. бственост... - Текуща страница
 2. Вписване на промяна в обстоятелствата в регистъра на сдруженията на собствениците
 3. Комбинирана скица за общински имоти
 4. Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
 5. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.
 6. Вписване на документ за собственост в имотен регистър към кадастрален план
 7. Процедиране на изменение на регулацията по чл.15 по ЗУТ, във връзка с искане за промяна на границите на урегулиран поземлен имот
 8. Процедиране на парцеларни и трасировъчни планове
 9. Процедиране на изменения на ПУП-ПP, ПPЗ, ПЗ и PУП
 10. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства
 11. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект
 12. За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти
 13. За процедиране на комплексни проекти по чл. 150 за ПУП, включително и PУП
 14. Заверка на преписи от документи и копие от планове и документацията към тях
 15. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти в урбанизирани територии
 16. Уведомление за заверена заповедна книга и протокол за откриване на строителна линия
 17. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове за имоти извън урбанизирани територии с начин на трайно ползване за неземеделски нужди