Потърсете в сайта

Конкурс за заемане на следните длъжности в Община Карлово: Главен експерт в сектор „Обществени поръчки” и Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“

Дата на публикуване: 30.10.2020 10:42

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД – 685/29.10.2020 г. обявявам конкурс за заемане на следните длъжности в Община Карлово:
 1. Длъжност и основна цел на длъжността:

1.1. Главен експерт в сектор „Обществени поръчки” в отдел „Административно, информационно и правно обслужване и човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация“.

Основна цел на длъжността:

- Подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки с възложител Община Карлово с цел законосъобразното прилагане разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Карлово и утвърденият План-график на обществените поръчки в Община Карлово за съответната година с оглед недопускане разделяне на обществените поръчки и правилното администриране на процесите по провеждане и възлагане на обществените поръчки.

 

1.2. Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“ към дирекция „Специализирана администрация“.

Основна цел на длъжността:

- Изпълнява функции, свързани с общинската политика в областта  на устройство на територията по направление на инвестиционния процес за обектите общинска собственост и задачи свързани с прилагане на Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемането на длъжността:

а) Минимални изисквания за длъжността Главен експерт в сектор „Обществени поръчки” в отдел „Административно, информационно и правно обслужване и човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация“:

- Образование –  висше, степен – бакалавър;

- Предпочитана специалност – Право, Икономика;

- Минимален професионален опит за заемане на длъжността -  2 години или

- ранг ІV младши.  

б) Минимални изисквания за длъжността  Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“ към дирекция „Специализирана администрация“:

- Образование –  висше, степен – бакалавър;

- Минимален професионален опит за заемане на длъжността -  2 години или

- ранг ІV младши.  

 1. Начин за провеждане на конкурса:

- Допускане до участие в конкурса;

- Практически изпит;

- Интервю.

 

 Кандидатите да представят следните документи:

- заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 3. копие от документите, които удостоверяват продължителността на трудовия/ служебния стаж и професионалния опит;
 4. копие на документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител.

 

 • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 1. Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

- Главен експерт – от 610 лв. до 1800 лв.

 1. Документите се подават в срок до 17.00 часа на 09.11.2020 г. в Информационен център - гише № 1 "Деловодство" на Община Карлово. Дата на публикуване на обявата: 30.10.2020 год.
 2. Място за обявяване на списъците и съобщения във връзка с конкурса: официалния сайт на Община Карлово - www.karlovo.bg.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

д-р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ ____П_____

 

 

 


 1. вени поръчки” и Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“... - Текуща страница