Потърсете в сайта

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Дата на публикуване: 02.09.2020 15:57

Необходими документи

1. Искане /по образец/
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица//;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Такса съдия изпълнител:

7 дни - 10 лв.

20 дни - 5 лв.

 


  1. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация - Текуща страница
  2. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци