Потърсете в сайта

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Дата на публикуване: 02.09.2020 15:53
Необходими документи:

1. Искане /по образец/
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица//;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Такса юридически лица Такса юридически лица Съдия изпълнител

1 ден - 5 лв.

5 дни - 3 лв.

7 дни - 2 лв.

1 ден - 7 лв.

5 дни - 5 лв.

7 дни - 4 лв.

7 дни - 30 лв.

20 дни - 20 лв.