Потърсете в сайта

енергийна-методически


20.05.2015
С Постановление № 114 от 8 май 2015 година (обн. ДВ бр. 35 от 15 май 2015 г.) Министерски съвет измени и допълни Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията. Одобрените...

13.02.2015
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Методически указания Януари 2015 г. СЪДЪРЖАНИЕ I.     ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.. 3 1.    Въведение. 3 2.    Участници и техните функции в процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради  3 3.    Допустимост на сгради, финансова помощ, дейности и разходи, разпределение на разходите  3 4.    Информационна кампания. 3 II. КАНДИДАТСТВАНЕ, ОЦЕНКА, СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ. 3 1.    Учредяване и регистриране на СС.. 3 2.    Консултиране, подпомагане и кандидатстване. 3 3.   ...