Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
В Карлово ще бъдат открити два нови социални центъра
25.06.2020


    На редовно заседание на Общински съвет Карлово, проведено днес  в зала „Васил Караиванов“, общинските съветниците приеха предложението на кмета д-р Емил Кабаиванов да бъдат открити два нови социални центъра - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Те  ще са с капацитет до 15 човека и ще се намират в град Карлово на ул. „Гурко Мархолев“.  Непосредствената им близост до МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ще позволи към услугите, които ще се предлагат на лицата настанени там, да бъде и медицинско обслужване от болницата, което да осигурява допълнителни приходи към нейния бюджет.
    Друго важно решение, взето на днешното заседание е прекратяване на членството на община Карлово в „Местна инициативна група – Карлово“. Предложението бе направено в резултат на липсата на дейност в продължение на 9 години на МИГ – Карлово.
   Общинският съвет прие Годишните финансови отчети и Докладите за дейността на: МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „МЦ – 1 Карлово“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД. Бяха приети още Отчетите и докладите за дейността на читалищата в община Карлово за 2019 г.
   Съветниците дадоха съгласие за осигуряване на допълнителни средства за борба с пандемията COVID – 19, каквито са предвидени с промени в Закона за здравето, които ще се осигурят от отчисленията, събирани по Закона за управление на отпадъците. Сумата ще бъде изразходвана за осигуряване на материали за дезинфекция на места за обществено ползване, закупуване на многофункционална техника, която ще се използва за дезинфекция и миене на улиците и нови пръскачки за дезинфекция.
   След решение на Общинския съвет, община Карлово ще кандидатства по целева програма за осигуряване на субсидия за закупуване на лаптопи и компютри за децата, настанени в социални заведения на територията на общината. Така ще се даде възможност на тези деца да бъдат включени в дистанционната форма на обучение.
   Останалите точки от дневния ред бяха свързани с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.
   Заседанието на Общински съвет Карлово се проведе при стриктно спазване на действащите в момента противоепидемични мерки.
   Всички решения от заседанието ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Карлово в законоустановения срок.
8:15-12:15/ 13:00-17:00