Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления
Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за УПИ XVIII- 1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид. 36498.503.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)) в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово.
19.05.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-1085
Гр. Карлово 31.03.2020 г.

 

          На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за УПИ XVIII- 1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид. 36498.503.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)) в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово.

         Предложеното в част ПР предвижда регулационните граници между УПИ XXVII-1557 (ПИ с ид. 36498.503.2068 по КККР), УПИ XIX-1553 (ПИ с ид. 36498.503.2069 по КККР) и  УПИ XVIII- 1554 (ПИ с ид. 36498.503.9 и ПИ с ид.  36498.503.8 по КККР) да преминат по съществуващите на място имотни граници, като се  образуват нови устроени поземлени имота УПИ XXVII-1557, УПИ XIX-1553 и УПИ XVIII- 503.9- жилищно строителство в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово, съгласно нанесените линии, щрихи, надписи и зачерквания със зелен цвят в графичната част на предложението за изменение.

         Предложението в част ПЗ предвижда за новообразуваният УПИ XVIII- 503.9- жилищно строителство в кв. 85 по регулационния план на гр. Карлово основно, свободно, ниско застрояване съгласно ограничителните линии на застрояване в червено и градоустройствени показатели по проект.

Устройствена зона Жм.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред Община Карлово. Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.

         Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.

        

 

АИ                                                                      ОТ ОБЩИНАТА

8:15-12:15/ 13:00-17:00