Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления
Одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) 052059 с идентификатор 32226.52.59 в местността „Под шосето“
13.05.2020
          Община Карлово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 147 от 30.04.2020 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот (ПИ) 052059 с идентификатор 32226.52.59 в местността „Под  шосето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иганово.  Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.
8:15-12:15/ 13:00-17:00