Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления
Съобщение за разработени предварителена проект на общ устройствен план на община Карлово и доклад за екологична оценка
23.04.2020
Община КАРЛОВО, Област ПЛОВДИВ


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население за разработени и консултирани ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на ОБЩИНА КАРЛОВО и Доклад за екологична оценка на плана,
на които беше осигурен достъп за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Карлово всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 31.08.2018 г. до 01.10.2018 г., до които беше осигурен повторен достъп за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Карлово всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа за периода от 21.11.2018 г. до 29.11.2018 г., ведно с всички становища, получени по реда на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ЕО  и до който е осигурен нов достъп за разглеждане от интересуващите се като информацията за него е качена на сайта на Община Карлово за периода от 23.04.2020 г. до 27.04.2020 г.


ИНФОРМАЦИЯ за плана:

Планът се разработва на основание Планово задание за изработване на ОУП, одобрено от Общински съвет Карлово. Период на действие: Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Карлово е 2035-та година. Териториален обхват: ОУПО вкючва общинския център и отделните населени места заедно с техните землища - гр. Карлово, град Баня, с. Бегунци, с. Богдан, с. Васил Левски, с. Ведраре, с. Войнягово, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Дъбене, с. Иганово, град Калофер, с. Каравелово, с. Климент, град Клисура, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Марино поле, с. Московец, с. Мраченик, с. Певците, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с. Соколица, с. Столетово и с. Христо Даново. 
Засегнати елементи на НЕМ: Значителна част от територията на община Карлово попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Части от общината попадат в следните зони: „Река Стряма“ BG0000429, „Средна гора“ BG0001389, „Средна гора” BG0002054, „Централен Балкан буфер“ BG0001493, „Централен Балкан буфер“ BG0002128 и „Централен Балкан “ BG0000494 (по двете директиви).;
Основни цели на плана: Основна стратегическа цел на Общият устройствен план на община Карлово е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Карлово природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси.
Финансиране: частично финансиране с държавни средства и собствени средства;
Срокове на изготвяне: 2020 г.;
Орган за прилагане на плана: Община Карлово;
Орган за приемане на плана: Общински съвет на община Карлово.
Предварителният проект на ОУП и Докладът за екологична оценка на ОУП на община Карлово, с всички приложения и материали към тях, са отново на разположение на заинтересованите лица за периода от 13.04.2020 г. до 27.04.2020 година.

До момента в хода на проведените консултации не са постъпвали мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи в смисъла на чл. 21, ал. 1, т.2 от Наредбата за ЕО.

Нови становища по плана и екологичната оценка към него се приемат до 27.04.2020 година в писмен вид, на адреса на община Карлово – град Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Петко Събев” № 1 или на електронната поща на община Карлово: kmet@karlovo.bg

Обсъждането от Експертния съвет по устройство на територията при Община Карлово на предварителен проект на ОУП на община Карлово и Доклад за екологична оценка ще се проведе на 28 април, 2020 година от 11,00 часа в Заседателна зала на Община Карлово.

За въпроси и допълнителна информация:

Милена Ковачева – н-к на отдел „Природни ресурси, екология и земеделие“ към Община Карлово, тел. 0335/54507;

арх. Коларова – ръководител проект, разработил предварителен проект на ОУП – телефон: 0884/697 453;

инж. Антоанета Стефанова – ръководител колектив, разработил Доклада за ЕО -телефон: 0878/130 449 и e-mail: ekodezia@gmail.com.

8:15-12:15/ 13:00-17:00