Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления
Изготвено предложение за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ частично за УПИ I-за битов комбинат /ПИ с ид. 36498.504.1189 по КККР/ в кв.35
31.03.2020

ОБЩИНА КАРЛОВО

ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-3801
Гр. Карлово 31.03.2020г.

 

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвено предложение за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ частично за УПИ I-за битов комбинат /ПИ с ид. 36498.504.1189 по КККР/ в кв.35 и обособяване на алея –тупик по регулационния план на гр. Карлово.

         Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.

        

АИ                                                                      ОТ ОБЩИНАТА

8:15-12:15/ 13:00-17:00