Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления
Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482
25.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-5032
гр. Карлово 20.01.2020г.

 

 

             На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-17/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-482 /ПИ с ид. 36498.506.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в кв. 35 по регулационният план на гр. Карлово, кв. Сушица.

            Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.

 

 

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА    АИ

8:15-12:15/ 13:00-17:00