Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Обявления
Одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ №016047 в м. „Табите“ /“Паниците“/
24.02.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
 ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-5304
гр. Карлово 20.01.2020 г. 

 

        На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-15/20.01.2020 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за поземлен имот /ПИ/ №016047 в м. „Табите“ /“Паниците“/ по карта на възстановена собственост /КВС/ (съответстващ на ПИ с ид. 35496.16.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри) в землището на гр. Калофер.

      Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.

  

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА       АИ

8:15-12:15/ 13:00-17:00