Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Търгове февруари 2020 г.
13.01.2020
  О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О

О Б Я В А

 

На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с  Решения на Общински съвет Карлово с номера: № 53/19.12.2019 г.; № 54/19.12.2019 г.; 52/19.12.2019 г. и 55/19.12.2019 г.

 

ОБЯВЯВАМ :

 

І. І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за:

  1. Построяване на гараж №7, с площ 21 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 36498.501.681 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ І-жил. стр. и гаражи, кв. 23 по ЗРП на гр. Карлово.

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на гараж № 7– 1 260.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 126.00 лв.

ІІ. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. УПИ VІІ, кв. 4 по УП на с. Каравелово, с площ 779 кв.м., първоначална тръжна цена 6 600.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 66.00 лв., депозит за участие в търга в размер  660.00 лв.
  2. УПИ VІ, с площ 715 кв.м, кв. 27 по ЗРП на с. Христо Даново, първоначална тръжна цена 3 250 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 32.50 лв., депозит за участие в търга в размер на 325.00 лв.

ІІІ. Продажба на движими вещи чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. 200 000 м. открит многожичен алуминиев проводник, тип АС, с размери на напречното сечение S -16; 25; 35 и 50 кв.мм., първоначална тръжна цена общо 0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       лв./кг. проводник без ДДС, от които за алуминий 0,60 лв./кг., за стомана 0.05 лв./кг. , цена на тръжната документация – 158.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер  1580.00 лв.

Условия за продажба  гореописаните вещи:

-Право да участват в търга имат фирми, които притежават разрешение за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

-След провеждане на публичния търг, се назначава комисия от кметът на Община Карлово, за предаване на проводниците и осветителните тела на купувачите с приемо-предавателен протокол, след прецизно претегляне по достигнатите на търга цени за килограм.

-При предаването на вещите се връчва на купувача сертификат за произхода, съгласно Приложение №6 към чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за  всички общински имоти от настоящата обява, с изключение на вещите от раздел ІІІ, т. 1

Търгът ще се проведе на 17.02.2020 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 06.02.2020 г. до 12.02.2020 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 12.02.2020 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга –до 15.00 часа на 13.02.2020 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN: BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово. 

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 28.02.2020 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 19.02.2020 г. до 26.02.2020 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 15.00 часа на 27.02.2020 г.

 

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00